Beograd je bio kitnjast muslimanski grad, divila mu se cijela Evropa

Jedna od iznimno intrigantnih tema, o kojoj se ponajmanje pisalo, svakako je sudbina vakufa u Kneževini Srbiji. Kao što je bila tužna i preteška sudbina muslimanskog stanovništva u Kneževini Srbiji, tako je bila tragična i sudbina muslimanskih vakufa. Od početka 19. stoljeća na udaru su se našli i muslimani i vakufi.

Bajrakli džamija Copy 726x530

Piše: Esad RAHIĆ 

Drugi srpski ustanak završen je sporazumom između Miloša Obrenovića i Marašli Ali-paše, na osnovu kojeg će u Smederevskom sandžaku, koji će poslužiti kao budući embrion Kneževine Srbije, biti uspostavljena dvojna srpsko-osmanska uprava, a Srbi dobiti poluautonomiju. Međutim, iz akata koji su regulirali ovaj kompleksni način uprave nije jasno kako je reguliran status vakufske imovine. Položaj muslimana kontinuirano se pogoršavao.

Kako možemo vidjeti iz pridruženog akta člana 5 Akermanske konvencije, sklopljene 1826. godine između Osmanskog carstva i Rusije, zabranjeno je muslimanima koji ne pripadaju garnizonima da prebivaju u Srbiji. Prisiljavani su da svoja nepokretna dobra predaju na korištenje Srbima, a prihodi s ovih imanja, zajedno s dankom, moraju se uplaćivati u sultanovu kasu, koji će ih kasnije proslijediti muslimanima posjednicima ove imovine. Hatišerif (sultanova povelja ili ukaz) iz 1830. godine, koji je kao i svi drugi hatišerifi donijet pod pritiskom Rusije, išao je još dalje i prisiljavao muslimane da žive samo u garnizonima i da se povuku iz gradova, čemu su se muslimani suprotstavljali svim snagama.

9819bg1 Copy 781x530

Član 4 ovog Hatišerifa regulirao je i sudbinu spahiluka u Smederevskom sandžaku. Predviđeno je da će prihodi s timara i zijameta, kojima će ubuduće Srbi raspolagati, biti procijenjeni, nakon čega će se, zajedno s prihodima iz šest nahija, čije se pripajanje očekivalo, plaćati jedinstvenom sumom. Muslimani su primoravani da svoja nepokretna dobra u roku od jedne godine po utvrđenoj cijeni prodaju Srbima. Ako muslimani nisu željeli odreći se svoje imovine i to učiniti, morali su plaćati na tu imovinu određeni porez beogradskoj blagajni. Stari Beograđanin Rašid-bej o tome piše: “Što se pak nesretnih muslimana tiče, oni iz daleka posmatrahu kako olahko njihova krvlju stečena imanja i čifluci prelaze u tuđe ruke.”

Odredbe Hatišerifa iz 1830. godine odnosile su se samo na rješavanje pitanja nepokretnih dobara muslimana koja su bila u njihovom privatnom vlasništvu. Društveni, komunalni, privredni i sakralni (vjerski) objekti, koji su se nalazili na vakufskoj ili nekada općinskoj zemlji, nisu još bili predmetom rasprave.

5008bg5 Copy 781x530

Sve do 1836. godine sva vakufska dobra smatrana su za svojinu srpske države. Ali te godine Državni savjet osnovao je komisiju, čiji je zadatak bio da popiše vakufska dobra i utvrdi njihovu vrijednost. Prvobitno je bila ideja da se nakon toga vakufska imovina rasproda privatnim licima. Hatišerif iz 1838. godine samo je ponovio odredbe iz prethodnih hatišerifa. Ali odluka o sudbini vakufske imovine ova put dobila je drugačiji smjer.

Agresija na muslimansku imovinu se nastavlja. Uredbom Sovjeta Knjaževstva Srpskog od 27. jula 1839. godine naloženo je da sva muslimanska dobra, koja ostanu bez sahibije (vlasnika), pripadnu državi, a vakufska zemlja bez nadzora da se dodijeli crkvama, odnosno “da svi vakufski placevi imaju pripasti crkvama”. Da bi se načinio još veći pritisak na muslimane, 1. decembra iste godine odlučeno je da se desetina naplaćuje od muslimanske zemlje sve dok ne bude prodata. Odlukom Popečiteljstva pravosuđa od 17. novembra 1841. godine u mjestima gdje muslimani još žive vakufska zemlja, koja je bila bez sahibije, tačnije džamije, pripala je crkvi.

Belgrad Copy

Kneževina Srbija 1862. godine bila je vazalna država s Osmanskim carstvom kao sizerenom. Prisustvo Osmanskog carstva u Kneževini bilo je iskazano putem prisustva vojnih garnizona u šest tvrđava, policije i postojanja osmanskih civilnih vlasti, nadležnih za muslimansko stanovništvo koje je živjelo u gradskim naseljima. Nakon događaja na Čukur česmi, pri čemu je jedan osmanski vojnik testijom povrijedio srpskog šesnaestogodišnjeg dječaka Savu Petkovića, koji mu je zatražio testiju da iz nje pije, a ovaj ga uz drske riječi odbio, uslijedio je sukob između osmanskog garnizona i naoružanih Srba, pri čemu je najviše stradalo civilno muslimansko stanovništvo Beograda.

Ovo je bilo povodom da se u Kanlidži, predgrađu Istanbula, u septembru 1862. godine održi međunarodna konferencija. Uoči ove konferencije Francuska i Rusija sačinile su sporazum o zajedničkom istupanju u korist srpskih interesa. Konferencija je zaključena protokolom od dvanaest članova, po kojem se tvrđave Soko i Užice imaju srušiti, izuzimajući gradove. Porta je zadržala svoje garnizone u četiri grada: Beogradu, Feth-i islamu (Kladovu), Smederevu i Šapcu. U skladu s odredbama 1. i 8. člana zaključaka ove konferencije, trebalo je da se muslimani isele što je moguće brže iz Kneževine Srbije, koja je trebalo da isplati Porti devet miliona groša u ime odštete za nepokretna i pokretna dobra beogradskih muslimana.

Prema ovom ugovoru muslimani su imali predati svoja mezarja i džamije na čuvanje srpskoj vazalnoj kneževini, a srpska vlast preuzela je i potpisala obavezu da će ih čuvati i štititi i da ih ne smije niko, a najmanje oni, uništavati.

Najvažniji članovi Protokola, koji se tiču nepokretnih dobara muslimana te vakufskih, jesu 1, 3. i 8.

Član 1: “Radi sprečavanja mogućnosti sukoba koji proističu iz izmiješanosti srpskog i muslimanskog stanovništva na istoj lokaciji, osmanska vlada će u cjelini prenijeti vlasništvo na srpsku vladu, uz uslov obeštećenja vlasnika, sve zemlje i kuće u varoši Beograd, koje u sadašnje vrijeme pripadaju muslimanima. Porta će prepustiti pod istim uslovima spomenutoj vladi sve zidine, šančeve i objekte koji čine stari bedem koji odvaja moderni od starog grada, koji se zove četvrt, kao i kapije – savsku, varošku, istanbulsku i vidinsku. Ovi šančevi, zidine, kapije i objekti bit će uništeni i sravnjeni. Srbi neće podići nijedan vojni objekt na tom terenu. Ove promjene ranijeg stanja stvari imat će za posljedicu isključivo nadležnost srpskih vlasti koje će se ubuduće protezati na cijelu varoš kao i beogradske četvrti. Sva vjerska zdanja i mezarevi koje bi muslimansko stanovništvo ostavilo povlačeći se s mjesta na kojima su bili na osnovu starinskih prava bit će savjesno poštovani.”

Član 3: “Srpska vlada će se pobrinuti da nadoknadi, ili naturalno ili novčano, sve pokretne stvari koje su ostavili muslimani u svojim kućama ili dućanima kada su se povukli u tvrđavu. Ako su, u vrijeme nereda koji su se tada desili, pojedini Srbi pretrpjeli gubitke iste vrste djelima muslimana, njima će štetu nadoknaditi osmanska vlada.”

Član 8: “Visoka Porta preduzeće trenutne mjere u saglasnosti sa srpskom vladom da se svi muslimanski stanovnici, koji žive oko pet utvrđenih tačaka koje ona drži u posjedu na osnovu ugovora, i koji su specificirani u prethodnim članovima, mogu osloboditi svoje imovine i povući se sa srpske teritorije što je moguće brže. Osmanski povjerenik poslan u Beograd, u cilju odlučivanja ovog i drugih pitanja koja od ranije stoje, okončat će svoj posao u okviru roka koji će odrediti Mješovita civilna komisija opisana u članu 5. Podrazumijeva se da nema ničeg u onome što prethodi, a što bi sprečavalo muslimane da zbog svojih poslova putuju po unutrašnjosti Kneževine, pod uslovom da poštuju zakone zemlje.”

Uprava grada Beograda obratila se 1862. godine dopisom Ministarstvu prosvjete i crkvenih djela u nastojanju da popiše sva muslimanska dobra bez sahibije koja su ležala na vakufskoj zemlji u Beogradu. U dopisu se, između ostalog, navodi da, kada su muslimanske zemlje Hatišerifom od 1833. godine prešle u “srpske ruke”, muslimani više nisu imali prava da žive na vakufskoj zemlji, nakon čega su počeli s prodajom nepokretnih dobara na ovoj vrsti zemljišta. Ova je prodaja zaustavljena i 14. jula 1833. godine odlučeno je da se novac vrati onima od kojih je otkupljena vakufska zemlja. Rješenjem od 5. decembra 1839. godine ustupljene su sve općinske zemlje općinama, zemlja koja je bila bez sahibije zadržana je za Upraviteljstvo, a vakufska zemlja ustupljena crkvi.

Uprava grada Beograda nastojala je prikupiti podatke o licima koja su posjedovala nepokretna dobra na vakufskoj zemlji, te je dopisom ministru prosvjete i crkvenih djela od 10. juna 1862. godine dostavila spisak, s naznakom da je on sastavljen posredstvom Sreskog suda, ali se, nakon objave da se varošani koji imaju nepokretna dobra na vakufskoj zemlji jave, niko nije odazvao pozivu.

Važno je napomenuti da, u skladu s islamskim pravom, džamijski objekti građeni na vakufskoj zemlji nisu smjeli biti srušeni, jer su izgrađeni u ime Allaha Uzvišenog. Mogli su samo biti obnovljeni ili uklonjeni ruinirani i trošni dijelovi džamije ili čitave bogomolje. Uprava grada Beograda naložila je 1865. godine da se ponovo popišu muslimanska dobra u Beogradu, a među 665 “numera” u Spisku našao se samo jedan vakufski posjed, pod numerom 201, koji je označen kao “go plac”.

Beograd je zbog svog strategijskog položaja i privrednog značaja imao sve preduslove da uz posebnu brigu države brzo preraste u muslimanski šeher. U Beogradu je izgradnja vakufa započela odmah po osvajanju, 1521. godine, te su najveće vakufe podigli smederevski sandžak-begovi: Mehmed-paša Jahjapašić, Mehmed Sokolović, Bajram-beg, Piri-paša, Musa-paša i vezir Ahmed Ćuprilić. Ovi dostojanstvenici gradili su vakufe u 16. i 17. stoljeću.

Osvojivši Beograd od Mađara 1521. godine, Osmanlije su ga postepeno naseljavali i pretvarali u kitnjast orijentalni grad, čija je panorama s mnogobrojnim munarama izdaleka oduševljavala mnoge evropske putnike i prolaznike tog doba. Već 1571. godine u Beogradu je bilo 27 gradskih četvrti – mahala. Beograd je koncem 16. stoljeća, po svojoj ljepoti i veličini, umnogome nadmašivao Budim, Sofiju, Sarajevo, Skoplje i mnoge druge gradove evropskog dijela Osmanskog carstva. On postaje “Dar-ul-džihad” – Mjesto ratova, kako su Osmanlije nazivale Beograd.

Prema velikom osmanlijskom putopiscu Evliji Čelebiji, koji je boravio u Beogradu 1660. godine, Beograd je tada imao približno 98.000 stanovnika, od kojih 21.000 nisu bili muslimani. Tada je u Beogradu pored javnih objekata bilo 7 javnih kupatila – hamama, oko 7.000 kućnih banjica – hamama, 6 karavan-saraja, 21 trgovački han i 217 mesdžida i džamija. Evlija Čelebija ostavio je nazive za 35 džamija u kojima je obavljana zajednička služba – džuma i 12 mesdžida. Osmanlijski geograf Hadži Kalfa zabilježio je 100 džamija, a naš poznati učenjak – orijentalist rahmetli Hazim Šabanović smatrao je da se tada u Beogradu nalazilo 75-80 džamija. U Beogradu je u to vrijeme bila naseljena 41 mahala (kvart).

Prema nekim savremenicima, u Beogradu je osamdesetih godina 18. stoljeća bilo 50 džamija. U toku velikih borbi za Beograd 1739. godine, između 60.000 austro-njemačkih vojnika, koje je predvodio 74-godišnji maršal Laudon, i 9.000 Osmanlija branilaca grada, na čelu s Osman-pašom i u toku okupacije (1789–1791) stradalo je 30 džamija.

Svištovskim mirom od 4. augusta 1791. godine Leopold II, austrijski car, morao je prepustiti Osmanskoj imperiji Beograd, Šabac, Ram i dio Srbije koji je bio osvojen. U planu Beograda, kojeg je izradio austrijski potporučnik Bruš 1789. godine, ucrtano je 15 džamija, ali sve nisu identificirane. U tom planu nije naznačena Batal džamija, koja je bila locirana u blizini sadašnje Savezne narodne skupštine. Taj se broj džamija uglavnom održao do Prvog srpskog ustanka. Beograd je pred Prvi srpski ustanak imao 25.000 stanovnika, od toga su 20.000 bili muslimani.

U toku borbi za oslobođenje Beograda 1806. godine, mnoge su džamije stradale, a one preostale bile su pretvorene u bakalnice, u nekim su svinje zatvarane (držane), jedna je bila pretvorena u pravoslavnu crkvu, a Karađorđe je mnogim muslimanskim ženama “koje su nemilosrdno i nečovječno vojnici ostavljali nage… ukazao milosrđe i odredio im dvije džamije za stanovanje”.

Povratkom Osmanlija u Beograd počinje se s obnavljanjem i popravkama manje oštećenih džamija dok s obnavljanjem u minulim ratovima više oštećenih i poluporušenih džamija nije moglo da se otpočne zbog tadašnjih finansijskih prilika u Osmanskoj imperiji, a napose u Smederevskom sandžaku. Joakim Vujić, koji je boravio u Beogradu 1826. godine, između ostalog je zabilježio: “Navodi se do 30 džamija koje su najvećim dijelom batal, porušene i povaljane”.

Srpske vlasti 1836. godine popisale su džamije u Beogradu i u tom spisku nalazilo ih se šesnaest.

Prema pripovjedaču Lazaru Komerčiću, u Beogradu je bilo “na nekih 15-16 džemata mahala (kvartova), a svaki džemat je imao svoju džamiju”.

Felix Kanitz, putopisac, arheolog, novinar i ilustrator, boraveći u Beogradu 1861. godine navodi: “U gradu i varoši bilo je 15 munara.” Isti pisac konstatira 1887. godine: “Od 15 beogradskih džamija zatekao sam još samo jednu ‘Bajrakli džamiju’ (džamiju s bajrakom) u Jevremovoj ulici”, koju je podigao sultan Sulejman Veliki, gdje su se nekad skupljali hodočasnici koji su odlazili u Mekku, izvaljenih prozora i vrata prepuštenu propadanju. Spominje se i manja Kara džamija (ranija Bajram-begova džamija) sa zadimljenim dimnjakom upotrijebljena za plinsku kotlovnicu za osvjetljenje Narodnog pozorišta. Prema jednom turskom planu beogradskog grada i varoši, do šanca koji potiče iz 1863. godine, ucrtane su sve zgrade s oznakom etničke pripadnosti njihovih vlasnika i 172 važnija razna objekta, među kojima dvanaest džamija i tri tekije, kako slijedi:

Hasan-pašina džamija u Donjem gradu,
2. Sultan Mehmeda džamija u Gornjem gradu,
3. Sultan Mustafina džamija,
4. Ali-pašina džamija,
5. Bajrakli džamija,
6. Reis-efendijina džamija,
7. Laz-oglije džamija,
8. Jahja-pašina džamija,
9. Deftedarova džamija,
10. Laz-hadži Mahmuda džamija,
11. Kizlar-agina džamija,
12. Bajram-begova džamija,
13. Šejh Hasana-efendije tekija,
14. Šejh Muhameda tekija,
15. Šejh Hafiza Mehmeda tekija
Najveći broj džamija, prema postojećim podacima, nalazio se u današnjem užem centru grada. Zabilježene su džamije na Beogradskoj tvrđavi, Dorćolu, i to uglavnom duž Ulice cara Dušana, a neke se spominju i u blizini Trga Republike. Za nekoliko njih čak se smatra da su se nalazile oko Studentskog trga, jedna u blizini Brankovog mosta, a jedna je bila i na mjestu Zoološkog vrta. Postojale su i džamije koje su bile udaljene od nekadašnje varoši, kao što je bila Batal džamija, koja se nalazila na mjestu Narodne skupštine.

Beogradski muslimani sve do 1867. godine imali su glavnu ulogu u ovom gradu. U cijelom Beogradu bilo je tada 3.000–4.000 kuća s približno 30.000 stanovnika. Uvjerljiva većina bili su muslimani, prije svega Bošnjaci, i nešto Srba, Grka, Cincara, Jevreja i Cigana. U gradu su živjeli samo muslimani, u varoši su bili izmiješani s drugim narodnostima, a u podgrađima su stanovali samo Srbi i Cigani.

Beogradski muslimani, osim mezarja kod pojedinih džamija, imali su i dva glavna: jedno, Veliko groblje, bilo je na mjestu današnjeg Studentskog (Univerzitetskog) parka pred Velikim trgom, a drugo na nizbrdici sadašnjeg Malog Kalemegdana. Osim toga bilo je poveće mezarje i na mjestu sadašnje Kolarčeve pivnice pred Stambol kapijom.

Kršćani su u cijelom Beogradu imali tada samo jednu crkvu, onu spram mitropolije. Cijela beogradska varoš imala je potpuno orijentalnu fizionomiju. O muslimanskom prisustvu u Beogradu do dana današnjeg ostali su da svjedoče turski toponimi – nazivi mjesta pojedinih dijelova Beograda, kao što su: Topčider, Kalemegdan, Đeram, Terazije, Bulbulder, Karaburma, Tašmajdan, Dorćol, Avala, Savamala (Sava mahala), Pašino brdo, Rospi ćuprija, Vezirovo brdo, Torlak, Ćalije, Čubura, Neimar, Dedinje (Dedino brdo).

Sultan je carskim ukazom od 10. aprila 1867. godine prepustio upravu nad carskim gradovima Beogradom, Kladovom, Smederevom i Šapcem knezu Mihailu. Posljednji muhafiz beogradske tvrđave Ali Riza-paša 19. aprila predao je ključeve tvrđava. U beogradskoj tvrđavi ostala se vihoriti osmanska zastava, kao simbol vazalnog statusa Kneževine Srbije, pored koje je stajala i srpska. Posljednji osmanski vojnici napustili su tvrđavu 1867. godine, a nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Kneževina dobila neovisnost, skinuta je definitivno osmanska zastava.

U Srbiji je islam priznat 1868. godine kada je knez Mihailo Obrenović muslimanskom džematu u Beogradu predao na korištenje obnovljenu Bajrakli džamiju. Tom prilikom knez je odredio plaću vjerskim službenicima i određena su sredstva za održavanje džamije. Vjerski obredi ponovo su se počeli obavljati u Bajrakli džamiji u drugoj polovini godine. Iz susjedne kuće iseljen je Wilhelm Schlosberg, a kuća je data na korištenje imamu Muhamed-efendiji Hadži Mehmedoviću, koji je bio porijeklom iz Sarajeva.

Džematski odbor i džamijski tutor postavljeni su 1871. godine, ali su već 1876. godine napustili Beograd zbog rata Kneževine Srbije s Osmanskim carstvom. Bajrakli džamija do današnjeg dana ostala je jedina sačuvana beogradska džamija u Beogradu, u kojoj muslimani obavljaju svoje molitvene obrede. Sve druge beogradske džamije, kao i džamije u drugim gradovima Kneževine Srbije, a i muslimanska mezarja, uništeni su planski i sistematski, uprkos činjenici da se Kneževina Srbija na međunarodnoj konferenciji u Kanlidži obavezala da će ih čuvati i da ih ne smije rušiti i uništavati. Time je Kneževina Srbija grubo prekršila odredbe mirovnog ugovora iz Kanlidže i uništila cjelokupnu sakralnu i kulturnu baštinu muslimana starosjedioca na ovim prostorima, te potpuno zatrla sve materijalne tragove da su muslimani, među kojima su ogromnu većinu činili Bošnjaci i Albanci, nekada u mnogim dijelovima Kneževine Srbije bili većinsko stanovništvo.

Kneževina Srbija otela je muslimanima vakufsku imovinu i poklonila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kada je Kneževina Srbija u novom ratu s Osmanskim carstvom 1876–1878. godine proširila svoju teritoriju za Niški, Toplički, Vranjski i Pirotski okrug, u kojima su muslimani prije rata bili većinsko stanovništvo, Privremenim zakonom o uređenju Srbiji priključenih predjela od 3. januara 1878. godine islamu je opet dat status zakonom priznate vjere.

Izvor: STAV

Komentari  
-7 # Krmadin 2020-01-27 14:04
To su okupatori, a nijedan okupator nije dobar.Bilo je dzamija i u Spaniji pa gde su sad?Znate, niko nema nista protiv islama kao vere ali Turci su tu religiju sirili sabljom.Nisu koristili kahvu i rahat lokum nego sablju.Uostalom pitajte Grke, Rumune i Madjare koliko vole Turke.Na kraju krajeva svaka okupacija je privremena i svaki okupator pre ili kasnije bude proteran odakle je dosao i izgmizao.
Odgovori | Prijavi moderatru
+6 # Emir 2020-01-27 14:36
500 godina vladavine, 5 generacija. Da su vas milovali izlizali bi ste. Za te godine da su turci hteli da vas istrebe od vas ne bi ostala ni vaska.
Imali ste bolja prava pod turcima nego sad pod vasim srbima.
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Krmadin 2020-01-27 15:05
Ako istrebe ko ce onda porez da placa?Svaki okupator je los bez obzira ko je i sta je.Ili sam ode ili "uz pomoc".Kinezi proterali Japance, Francuzi Nemce, Poljaci Nemce a samo Srbi da zadrze svoje okupatore?
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Boss 2020-01-27 18:06
Mnogo bolje bi vam bilo da ste ostali pod Turcima nego pod Srbima,vidis li kuda ide Srbija sa ovakvim politicarima
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Krmadin 2020-01-27 18:13
Ih, neka ih na Bosforu.Bolje im je u svoju kucu.Sta ce ovamo?Sta mislis, zasto danasnja grcka vojska ima 500.000 vojnika, S300 PVO sistem i cak 150 aviona lovaca F 16?
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Boss 2020-01-27 18:42
Hahah mislis da bi im to pomoglo kad bi Turci krenuli? Mislim da Grke nebi mogli zaustavit ni do Sibira od straha
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Krmadin 2020-01-27 19:40
Turcima sa Bosfora vise nema mrdanja.Barem ne u Evropu.Izgubili su Prvi balkanski rat i Prvi svetski rat.Pobednik postavlja uslove.
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Boss 2020-01-27 14:38
Eh Turci Turci kako tad ne pobiste ovu gamad Smrdove nego ih ostaviste da i dan danas prave probleme
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Tan 2020-01-27 17:44
Ovo beše onaj Boss, što jednom reče "nisam.za nacionalizam"? :D bokte, Bošnjaci bili većinsko stanovništvo u Beogradu, da l su znali tad da se tako zovu? A jok, to je bilo pre 1992. :D
Baš vala, Turci, što ne pobiste tu gamad od smrda, nego nam ih nateraste da se poturče i ostaviste nam ih ovde, da se u 21.veku izmišljaju identitet, istoriju, jezik, da mrze zemlju u kojoj su rođeni, jer su repa bez korena. Lepo je Mehemed Selimović rekao- da muslimani nikad nisu prihvaćeni od Turaka jer nisu Turci, nego poturice, i nikad nisu prihvaćeni od Srba jer su izdajice. Zato su toliko iskompleksirani, zato je svaki komentar psovanje i vređanje Srba. Ali to govori o vama, to izlaze kompleksi, jer nemate svoj identitet nacionalni, pa ga sad izmišljate i nasilno da stvarate. Ali ni to vam ne ide, ne mozete da se usaglasite ni oko toga. Zato najbolje psovati Srbe, kad nemam šta pametno da kažem, a vi u komentarima odmah psovanje. Slikai prilika srpskih muslimana.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # NP 2020-01-27 19:27
Oooo ...dobro nam došla g-djice Tan.
)))
Baš lijepo što ste navratili i napisali tako divan komentar pun ljubavi prema nama.
To samo mogu iskreni ...prijatelji.
Baš fino što ste tu.
Bilo bi dobro da mi pročitate, pošto ne vidim dobro, koliko je bilo JAVNIH kupatila u Singidunumu tj Beogradu. I koliko je tada stanovnika bilo?
Kako se zvala kašika na srpskom?
Peškir?... i ostala sredstva higijene?
Kako se zvala ova zemlja i narod koji vajni bajni Srbi proteraše i naseliše im domovinu?
Planiraju li Srbi da to vrate starosedeocima?
Jesu li to mrski Turci hteli da udave dobre Srbe i srbende u kupatila ili .. da ih nauče i higijeni, zajedno sa još mrznijim poturicama koji gle čuda predjoše masovno u vjeru u Jednog i Jedinog Boga.
...
Budite ljubazni i napišite odgovor , sočno i uz začine mržnje, onako kako dolikuje jednoj mladoj dami ...singidunuske škole
;)
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Profa 2020-01-27 19:40
Turski istoričari su saglasni da pre njihove okupacije na ovim prostorima nije bilo islama. Ko ste onda vi "Bosnjaci"?
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Olivera 2020-01-27 20:37
Oni koji su iako primili islam, ipak ostavili negde na tavanu ikonu svoga sveca.
Odgovori | Prijavi moderatru
-3 # NP 2020-01-27 21:31
Jeftini komentari Olja.
Ne padaj tako nisko.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-27 21:52
Pa NP, hajde reci nam onda otkud Bošnjaci, molim te. Nije ni Bosanac, nego Bošnjak. I bosanski. Kako to odjednom?
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # banda 2020-01-27 23:30
Bošnjaci su onaj narod kojeg žele da prisvoje i Srbi i Hrvati, ali im se nešto ne da, od silnih zločina koje prema tom narodu učineše a i mržnje koja nažalost i danas traje.
Bosanski jezik je jezik stanovnika Bosne i Hercegovine kojeg ne žele da prihvate oni koji su zločine pravili širom Bosne i Hercegovine nad Bošnjacima.
Eto kako su nastali Bošnjaci, a ti Tan mi odgovori kako su nastali Srbi i Hrvati ili oni postoje još od Adama i Eve. Nacije i države se stvaraju i nestaju tokom trajanja civilizacije, a i mržnje i ljubavi takođe nisu konstante i ništa nije odjednom
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Srbenda 2020-01-28 09:53
Znaci priznajes da postojite od 1992 i a vam je Alija Zivkovic prva poznata osoba u istoriji.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # banda 2020-01-28 10:56
Tvoj IQ nije dovoljan da shvati ništa jače od Bukvara
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Srbenda 2020-01-28 20:06
Nemate nijednu znacajnu licnosti iz proslosti a to sto kaze da si busnjak, mozes reci i da si liliputanac i da se javljas sa meseca. Tvoj IQ je 11 ali mozda jos poraste. :D
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # banda 2020-01-28 00:00
Šta misliš ti Olivera, da li bi te ikone spasile Srebrenicu od GENOCIDA. Ne Olivera. Nečija mržnja i OSVETA bi bila jača od tih ikona. E zbog tog GENOCIDA i te OSVETE i da je ostala neka ikona definitivno bi bila bačena
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Tan 2020-01-28 00:14
Šta se dereš? Srebrenicu vam je žrtvovao Alija lično, da bi mu Klinton poslao vojsku, tražio mu je da žrtvuje 5000muslimana. I Alija ni ne trepnu. Pa svi vi to znate u dubini duše, ali vam.ne odgovara da verujete. Sve ostalo je propaganda! A baš si mi lepo pojasnio za poreklo. Ne znaš koju verziju da napišeš. Nije pitanje ko su bošnjaci već kako su nastali? A Srbi su pre prihvatanja hrišćanstva bili pagan. I to je bilo pre više vekova, i mi ne poričemo svoju istoriju niti je prekrajamo. KAO VI. A vi ste do pre sto godina bili Srbi koje toliko mrzite. A sad ste poturice. Evo ja ću da ti kažem pošto se ti praviš da ne znaš.
Odgovori | Prijavi moderatru
-3 # banda 2020-01-28 00:41
Guslarska istorija je davno prošla. Ubedi svet u tu svoju istinu. Došli marsovci i streljali hiljade zarobljenika radi dogovora Klintona i Izetbegovića. Tvoja mržnja je tako jaka da ni text koji sam napisao o Bošnjacima i bosanskom jeziku nisi mogla mirno pročitati. A uvek ću da se DEREM kada je u pitanju laž kojom neko želi da opravda GENOCID i OSVETU u Srebrenici. DA, te POTURICE su Bošnjaci koji su nastali iz ogromne LJUBAVI koje gaje prema njima takvi kao ti.
ps: Nema srpskih muslimana, Ako ne veruješ pitaj SPC
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Tan 2020-01-28 00:55
Pročitaj u rečniku šta znači propaganda. To prvo. A drugo, za Seebrenicu i žrtvovanje muslimana od strane Izetbegovića nije laz. Tako je to tada odgovaralo i svetu i muslimanima, to su ti muslimanski izvori, raspitaj se malo, bar onih časnih i poštenih. No dobro. Jasno mi je. "Bošnjaci su onaj narod KOJEG Srbi i Hrvati žele da prisvoje. A bosanski jezik je jezik stanovnika BiH KOJEG ne zele da prihvate oni koji su činili zločine. Eto kako su nastali bošnjaci."
U pravu si! Sve je jasno ko suza, samo meni zbog mržnje nista nije jasno. :)))))))
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # banda 2020-01-28 11:09
Svedok sam propagande 90-ih a i današnjih.Pitam tebe , koje streljao hiljade muslimanskih zarobljenika, civila čak i dece u Srebrenici.
Kada apostrofiraš moj text o Bošnjacima i bosanskom jeziku, kada čitaš neki text, moraš razumeti i sarkazam koji se u njemu krije.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Muamer 2020-01-28 09:10
Pa jel vi verujete u SVECE ili u BOGA.Ja nezna uopste u sta vi verujete.Zar stvarno mislis da ta ikona moze da ti ista pomogne?
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # banda 2020-01-28 00:49
Pre Turaka i Slovena na ovim prostorima su bili Iliri, Tračani i Kelti. Šta bi sa njima i otkuda Srbi, Hrvati, Bugari,...Slovenci, Crnogorci, Bošnjaci,....Najbolje je čitati Deretića, je li tako profo
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-27 19:42
Vidi se da ne vidiš:D jer bi video da u komentaru nema mržnje, nema psovanja i vređanja. Samo iznošenje činjenica. A ako vas vređa što kažem da ste iskompleksirani, pa to nije uvreda, to je više dijagnoza, jer kako nazvati drugačije sve ovo što napisah gore. Ne znam po čemu to zaključi da mrzim (to je baš prejaka reč, dosad mi nije bila upućena :( ) Kad vidim ovakve komentare kao Boss, i njemu sličnih, kao ovi gore, ne mogu da kažem da takve osobe volim. Ako ja mrzim, a šta tek oni onda? A ti NP si mi baš simpatičan ;-) (nema ironije ovde)
Hoćeš da se smuvamo? (Ovde je bgm ima) Gđica Tan :D
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Olivera 2020-01-27 20:42
G-đice Tan, smela bih da se kladim da bi vam mister NP morao prilaziti isključivo otpozadi. Mada mi ne deluje kao neko ko voli da eksperimentiše.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-27 20:46
:)))))))))
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # NP 2020-01-27 21:37
Tan, zaboravih da te pitam:
- procita li Z.Frojda?
Ako jesi , da odgovorimo Olji odakle se vuku koreni njene nastranosti, da ne kažem izopačenosti.
;)
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Olivera 2020-01-28 12:24
Ja nisam nastrana, ali ti jesi. Uporan si da jednog muškog komentatora oslovljavaš kao da je žensko i to izvesno vreme. Ja te kao žensko ne interesujem, ali te muškarac koga proglašavaš ženom, itekako interesuje. Kome ovde treba psihoanaliza, pametnjakoviću? Previše si se ti NP razmahao kao neki intelektualni standard, ovde, da postaješ ponekad i ohol, a to nije baš po islamu. Kako vreme prolazi, sve više sam dojma da bih bila bolja muslimanka neko mnogi ovde što se pozivaju na Allaha. Tan je muškarac. Žene komentatori su Nur Beč, Pešterka i ja od stalnih. Ponekad se javi neko sa ženskim nikom i u ženskom rodu i komentariše.
A šta misliš, pametnice, da kojim slučajem na ovaj sajt zaluta neki domaći Mađar koji zna jezik društvene sredine, ali nije baš vičan upotrebi rodova, pa upotrebi pogrešan glagolski rod?
Odgovori | Prijavi moderatru
-3 # NP 2020-01-28 14:39
Tan je žensko.
Tačka.
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Olivera 2020-01-28 14:55
Sad mi je jasno. Ti znaš da je on anatomski muškarac, međutim smatraš ga za ženskog petka. Izazivaš NP. Tačno znam šta ti je cilj.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # NP 2020-01-27 20:45
Baš i nisam toliko slep da ne vidim da ti ne vidiš :)
Ja o tvom prvom komentaru govorim kao o komentaru punom ljubavi prema nama, zar ne?
)))
A u ovom sam očekivao začine ... ali - prevarih se.
Ti si jedno divno stvorenje, zar ne? Personifikacija 90% srpskog vox populisa ;)
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Tan 2020-01-27 21:05
Što nisam? Baš jesam. Svi moji prijatelji me puno vole, i Srbi i muslimani.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # NP 2020-01-27 21:28
Gotivimo te i mi - SL people & ja.
)))
Nego ostadoh uskraćen za neke odgovore ?
Hoće li ih biti ?
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Tan 2020-01-27 22:04
Nisam pročitaaa...:D Z. FROJDA. A baš na ostala pitanja. Ima ih mnogo, nešto mi se ne nateže sa tobom.opet. sećam se da si mi na jedno jedino pitanje prosli pit odgovorio posle 2 dana. Pa sad opet da se trkamo... al ajde baš ako hoćeš pitaj šta te zanima..
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Pazarac 2020-01-27 19:52
O kojoj ti kulturi pišeš.Udji u svaki javni toalet u Pazaru tragovi izmeta po zidovima od brisanja guzice rukom.Toliko o održavanju higijene.....
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Tan 2020-01-27 20:15
Izađi na ulicu i vidi kako ljudi idu njom, uvuku sline sočno i još sočnije pljunu. Izađi na ulicu i vidi žene u vunenim čarapama i letnjim papučama sa otvorenim prstima kako idu ulicom. Izađi na kej i vidi kako bacaju smeće u reku od pikavca do wc šolja. Izađi u restoran i vidi kako sednu da jedu, a pre toga ne operu ruke. Izađi gde hoćeš i čućeš iskvaremi jezik sa Lj umesto L, Ć umesto Č, Đ umesto Dž...Kad već hoćeš o higijeni...(i kulturi, emancipaciji....)
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # NP 2020-01-27 21:29
Sram nas bilo.
Kao što rekoh - sve više ličimo na vas ;)
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Tan 2020-01-27 21:48
Ma da... ja nigde ne videh sve ovo gore napisano sem u Pazaru... ne znam kakvi su javni toaleti po Bgdu, pa ne mogu da komentarišem. Ali tvrdim da je higijena sigurno daleko iznad ovog našeg Pazarskog. U Bgdu, ii bilo gde po Srbiji ili Evropi čovek ne ide ulicom i pljuje ili baca sline, sem ovde. Vunene čarape i letnje papuče samo u Pazaru. To je postao zaštitni znak. ;-)
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # NP 2020-01-27 22:21
Eh tii ... provincijalko.
)))
Ne znaš ništa o prestonici, ni koliko je stara ni ko je sve u njoj stolovao, ni koliko je imala stanovnika 1660 godine ni koliko te godine javnih kupatila...ali znaš za vunene čarape i letnje papuče kojom šetaju naše devojke korzoom :)
E stvarno si provincijalka i čak ne živiš u NP nego negde od Deževe prema Goliji.
:-P
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Tan 2020-01-27 22:43
Jbg, ne žive Srbi samo iza kružnog toka. ;)
Ne znam stvarno koliko je prestonica imala javnih kupatila u 17.veku. Ali mi je drago što si se i ti nasmejao na vunene čarapke i letnje papuče. Mada meni se ponekad i plače kad ih vidim. :(
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # BG 2020-01-28 20:10
Ahahaha, kad provincijalac pazarac pokusava da vredja, neprocenjivo.
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # NP 2020-01-27 21:23
Dobro veče komšija.
Kako si?
Da ti citiram Duška Radovića?
)))
Ok. Nećemo toliko daleko ići.
Do tvog dometa - javnih toaleta, biće dovoljno.
;)
Iskreno - ja ni ne znam da imamo takve, osim na autobuskoj. Ali ne sumnjam da je tako.
Vidi komšija - ja sam porastao i školovao se, dobar deo mladosti u prestonici Beogradu. U ovom istom Beogradu o kome je ovde reč. Pre više stotina godina pročitaj koliko javnih kupatila bilo .. itd (na broj stanovnika kao otprilike sada NP).
Kontaš?
Turci otišli,.. ostali Srbi i srbende.
Veruješ li mi na reč da su svi javni WC u Beogradu slika i prilika onoga o čemu ti pišeš?
Ko je kriv?
Turci?
Ne verujem.
Za NP ti mogu reći da znam ko je kriv.
Mi, naravno.
Jer sve više ličimo na vas.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Pazarac 2020-01-27 21:42
Već vredjaš lično.Koji je tvoj domet ne zanimame,ja pričam o drugim stvarima , higijeni i kulturi uopšte.I sam znaš gde je Pazar na toj lestvici.Nažalost, ja bih voleo da je to najčistiji grad a ne da je najprljaviji u Srbiji.Počistimo prvo djubre u svojoj avliji ,a ne samo da krivimo Srbiju za sve.Razmisli o tome....
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Tan 2020-01-27 22:19
Tačno tako. Ovde ideš ulicom i žena ti prospe prljavu vodu ispred tebe iz svog lokala usred centra, Avnoj-i. Ej! Ovo sigurno nisu naučili od Srba, koliko god da biste voleli da jeste! Ostadoh u šoku, a ona još poče da se dere. Pa seljanko prosta nije ti ovo avlija na brdu s kojeg si sišla! Prostakluk i prljavština na svakom koraku!
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # NP 2020-01-27 22:46
Hajde da se složimo (makar) oko jednog:
- prostakluk, nekultura, prljavština... ne potiče od etnosa, već od pojedinca.
Pokušaću da to što nam spočitavate, nema veze sa našom religijom.
Mogu to opširno dokazati , ali evo - ukratko.
Dok je Zukorlić bio Muftija, na jednom predavanju je rekao:
- Odgovorno tvrdim da nije musliman onaj ko baca smeće dje mu nije mesto!
Ponovio je to tri puta.
To bi zaživelo da ga nisu zbog drugih stvari napali, rascijepali IZ itd.
E sad,
to je bilo i prošlo.
Moze li vlast od vrha drzave pa do opštine da uvede komunalnu policiju u NP?
Može li komunalna policija da kazni tu ćezibu što ti je prosula vodu pod noge?
Ne da je kazni - nego da je odere novčanom kaznom?
Može li da kažnjava one izrode, pa ko god da su, što bacaju smeće u reku?
...
Može ali neće.
Ko je tome kriv?
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Tan 2020-01-27 23:02
Neće, zato što bih odmah bilo da je na nacionalnoj osnovi. Zar ne? Zato je ovde sve dozvoljeno. Setimo se samo čuvene Radetinac koja je verovatno prva mualimanka sa maramom koja je ušla u SUP pa je napali. Odmah protest. Pa onaj incident u kafiću, isto odmah protest. A Kačar kad iz čista mira puca u policajca, čuste li nekog Srbina da reče da je na nacionalnoj? Videste li protest?Pa sad da li ima veze sa religijom, ne bih da vređam, ali ono čega ima u Pazaru, stvarno nigde nema. Od govora pa do ponašanja. I vi umesto da idete napred, vi samo nazad. Evo sad najnoviji je bojkot Nove. Pa čoveče, Nova nije ni srpski ni hrišćanski praznik, nego svetski. Oko Nove su okićeni svi muslimanski gradovi po čisto muslimanskim zemljama, samo u Pazaru se bojkotuje. Je l to normalno?
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Tan 2020-01-27 23:03
*BI odmah bilo... da me ne peozivaš za ovaj lapsus :D
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Tan 2020-01-27 22:38
Vidiš NP, vidi se da si školovan i da si živeo u Bgdu, jer si vrlo pismen i elokventan. A i u većini komentara nema psovanja, imaš svoje mišljenje i uverenja i iznosiš ih. A ne kao većina sa ovog sajta, poput Bossa, Nur-Beča( koka se vrv sa 17 udala i otišla u Beč da sedi), i mnogih drugih(čiji se komentari svode samo na vredanje i mržnju), koji sigurno nisu mrdnuli dalje od osnovne škole i dalje od Pazara. ( A ako i jesu mrdnuli dalje od toga, to je najdalje do Prištine.) Jer da si se ovde školovao bio bi na njihovom nivou, ne bi umeo dve da sastaviš. Što opet ide u prilog mojoj tvrdnji da je kultura i emancipacija u Beogradu (a tamo su Srbi)
Odgovori | Prijavi moderatru
-6 # NP 2020-01-27 23:07
Taaan, ne kopaj jamuu.
Već si upala u nju.
:)
Ja sam se školovao u BG a moj mladji brat nije, nego je ovde završio škole.
Bio je odsutan jedno vreme i kada je došao kući, prvo što je uradio - uzeo grabulju i očistio travu rečno korito u blizini naše kuće.(posao komunalaca - ali ok)
A ja nisam :(
A ja se školovao u Bgd.
Po tvojoj logici trebalo je da bude obrnuto.
Elem - daj ruku da te izvučem iz jame ;)
Kao što već zaključismo da si provincijalka, :-P šetaš u vunenim čarapama ...itd, samo zato što nisi mrdnula iz NP makar do Raške.
:)
Zato i nemaš širok pogled već si fokusirana na nas kao da smo mi krivi svemu što je loše.
A brod kojim plovimo na ovom brdovitom Balkanu je brod i moj i tvoj.
Ako si jača od mene i nas - ti bi nas mrtvo hladno bacila ajkulama?
Ok.
Ali ako svi ne budemo veslali i dali maksimum za opšte dobro - poješće ajkule i nas i vas.
Njima je sve jedno koga će prvo.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-27 23:30
NP..pa ti možeš sad da zaključuješ šta ti je volja. I ja mogu da zaključim da npr, tvoji ženski ukućani šetaju sa vunenim čarapama i papučicama po gradi, pa te je toliko zapeckao taj komentar. No dobro. Slažem se da svi treba zajedno da veslamo, alii... ti misliš da vi veslate a mi ne, ja mislim da mi veslamo a vi ne. I to je zauvek tako. Nažalost, još nismo dovoljno mentalno sazreli da sve to prevaziđemo. I nećemo još dugo.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Olivera 2020-01-28 12:45
Tvoj brat je uzeo grabulju i očistio rečno korito, ne zato što se školovao u Novom Pazaru, već što je bio u inostranstvu neko vreme i kada se vratio nije mogao mirno da gleda zapuštenost i primitivizam po pitanju održavanja životne sredine. Od muke je zasukao rukave i grabuljao što smeće u reci, što oko reke. Bar da ispred kuće mu ne bude deponija i ne širi se smrad. Ti si se verovatno bavio kao begeški kadar nekim uzvišenijim poslovima po gradu, pa nisi imao vremena da mu se pridružiš. Ili tvom bratu ničija pomoć i nije trebala, obzirom da zna koga ima u familiji.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Nur-Bec 2020-01-28 00:13
Znam ja da bi ti volio da smo nas vecina komentatora polunepismeni,ali moram te razocarati .Mnogi su akademski gradjani samo sto se nisu skolovali u Beogradu kao s.b vec u Sarajevu npr. I sluzis se lazima,jer ja nikada ovdje nisam nekoga psovala iako su me muftofili i srbende cesto veoma vulgarno vrijedjali.Zato komentare pojedinih nekulturnih komentatora i ne citam,jer znam da nista suvislo necu procitati.I sa 17 godina se nisam udala vec pohadjala srednju skolu.A taj "kulturni" komentator NP koji je mijenjao vise nickova je mene prije nekoliko mjeseci vrijedjao.Ako ti je tako lakse slobodno zamisljaj kako nisam obrazovana,ili kao onaj jadni muftofil sto me naziva socijalnim slucajem i besposlicarkom,a nisam niti jedan dan bila na birou za zaposljavanje.Izmisljajte vi sta hocete ako vam je tako lakse.
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # NP 2020-01-28 12:03
"A taj "kulturni" komentator NP koji je mijenjao vise nickova je mene prije nekoliko mjeseci vrijedjao..."
E, moja Nurka, nasla si kome da se zalis na mene :)
Pa i ovim piranama je sve jedno koga ce prvo da pojedu.
Valjda o tome ne moram da te podsecam?
A ja te nisam vrijedjao, neko skine moj nick i pise svasta.
Ali ok
Trebalo je da naucis moj rukopis do sad.
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Tan 2020-01-27 22:48
Eto, taman napisah da ne vređaš, kad ti "do javnih toaleta". Nemoj NP da razočaraš... Nećemo takvim jezikom da razgovaramo. Nadam se da je neko uzeo tvoj nik i da ovo ipak nisi ti. Ne očekuje se ovo od nekog ko se ipak školovao u Bgdu. Nemoj da razočaraš.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Disorder 2020-01-27 19:26
Zal bivsih Srba za okupacijom. Kme, kme
Odgovori | Prijavi moderatru
-7 # Nur-Bec 2020-01-27 19:50
Od tolikih dzamija samo jednu ostavise,a Turci ne samo da njihove crkve nisu rusili nego su im i nove gradili.Gdje Srbin prodje tu trava ne nice,tj tu nema vise dzamija.
Odgovori | Prijavi moderatru
+7 # Realan 2020-01-27 21:10
Kako si ti zadojena mrznjom..Što ne pomeneš crkvu Aja Sofiju i hiljade manje poznatih crkvi koje su turci spalili ,uništili,prepravili u džamije.ŠTO ne pomeneš ćele kulu,nabijanje ne kolac,silovanja,spaljivanje moštiju.Kakva si to žena.umesto ljubavi širiš mržnju u svakom komentaru.Sram te bilo....
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-27 21:27
Ave ovo htedoh da napišem, al Nur mi je poznat/a iz raznih komentara, pa ne htedoh uzalud da trošim reči na male ljude kao što je on/a koji opet, kao i većina, zna samo da mrzi Srbe i ništa dalje od toga.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Bg 2020-01-28 01:20
Koje ograniceno-seljacko iznosenje komentata od provincijalke , koja i ljeti ne skida DUGE VUNENE GACE.
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Nur-Bec 2020-01-28 00:44
Zaista mi nije jasno zasto cinjenice prevodite sa mrznjom? U BiH ste srusili za 4 godine preko 700 dzamija.To je cinjenica.Koliko su Turci vama srusili bogomolja za 400-500 godina vladavine? Sta mislis da su rusili vasim tempom koliko bi ih srusili?Cele Kula se desila kao odmazda Turaka za pocinjeni genocid u Sjenici,jer Karadjordje nije ispostovao dogovor sa Turcima da Bosnjake iz Sjenica pusti da napuste u miru Sjenicu i krenu put Rumelije(tako su se zvali svi otomanski evropski posjedi tada).A sto se tice nabijanja na kolac,silovanja itd. zasto ti ne spomenes genocid u BiH gdje ste radili jos gore stvari.Patentirali ste primarne,sekundarne i tercijarne grobnice cega se cak ni nacisti nisu sjetili.I to samo prije 2,5 decenije.A ja trebam da se sjecam turskih zlocina nad vama prije nekoliko stoljeca?Dosta je vise lazi i falsifikovane historije,danasnji Bosnjak je mnogo svjesniji i sebe i svoje okoline.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Istina 2020-01-28 08:49
E moja intelektualko "polunepismena".Kaže se polupismeni Nurko-ćurko.Znaš da je ćele kula odmazda za Sjenicu a neznaš zašta je odmazda Srebrnica.Ne pominješ Kravicu,Bratunac,sva sela oko Srebrnice.,Ne pominješ igranje fudbala osečenim srpskim glavama,Kazane,Sarajevo.Tuzlu.masakar vojnika.....Da se razumemo nijedan zločin ne opravdavam.Ko god to opravdavao u kuću mu bio.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Nur-Bec 2020-01-28 13:38
Zasto bih ja spominjala vase izmisljotine? O genocidu nad Bosnjacima postoje dokazi kao i medjunarodne presude, a vi sto pokusavate da relativizirate stvari,da lazete i izmisljate je nesto sasvim drugo. Vi ste htjeli da stvorite veliku Srbiju i izazvali rat krenuvsi od Slovenije,Hrvatske,BiH pa do Kosova i to je jedina istina koja se zasniva na milionima dokaza.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Istina 2020-01-28 14:28
Iskreno žao mi te koliko si opijena mržnjom.Znači sve naše su izmišljotine,a sve vaše činjenice i to dokazane u Hagu.Kakva pamet Nurko-Ćurko.Kako ćeš pred Alaha sa takvim nebulozama i takvom mržnjom.I molim te ostani tamo i nevraćaj se ovamo mnogo nam je bolje bez tebe
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Nur-Bec 2020-01-28 17:00
Istina je,genocid nad Bosnjacima je medjunarodno priznat,a postoje i zivi svjedoci koji na zalost nisu dobili pravdu,jer se ratni zlocinci setaju i sada Bosnom i sjede u srpskom parlamentu.A ti samo nastavi da vrijedjas mozda ce ti to pomoci da se bolje osjecas.Sto se tice toga gdje cu ja ostati,ili gdje cu zivjeti je moj problem.Hvala Bogu pa imam vise mogucnosti.Austrija je moj drugi dom,ali to ne znaci da sam zaboravila staru domovinu.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Istina 2020-01-28 17:18
Daleko ti lepa kuća sa toliko mržnje.Samo mi nije jasno koga više mrziš Srbe ili Muftiju?
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # pazarac 2 2020-01-27 20:44
Pa posto je tako i kako kazu da su bili sve vakufi,sto ovo Orljansko seljace ne ode u Beograd i ne otima vakufsku imovinu,nego otima samo po pazaru?
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Nur-Bec 2020-01-28 00:15
Odavno ne procitah bolji komentar.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Живојин 2020-01-28 12:46
Зато што Санџачко Приватно Предузеће има надлежност да увакуфљује само у војводству санџачкоме! ;-)
Ето, то вам је пример како су вам настали вакуфи - тако што су Турци силом окупирали туђу земљу, Хисламизирали је и прогласили је вакуфом! Ови по Србији су, по правди Божјој, ослобођени и враћени држави и народу од кога су отети, а ови доле у надлажности војводе санџачкога се "денационализују" у Санџачко Приватно Предузеће! Отето је проклето, Боже правде!
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # NP 2020-01-28 16:42
Polemisati sa tobom je kao čistiti one javne toalete po .. bilo kom gradu Srbije. Niti možeš da ih očistiš, jer dodju ovi poput tebe i u*eru ih, pa normalan čovek samo gubi vreme i ...uprlja se.
Ali zarad opšte mentalne higijene koja može nekom da očisti mozak od fašisoidnih misli - nije zgoreg da ti se argumentovano odgovori.
O istoriji, onoj ranijoj, vi poremećenih vrednosti to ne razumijete. Za takve istorija počine dolaskom slovena na ove prostore i tu ne važi (tvoje) pravilo "oteto prokleto", zar ne?
Dzabe tebe da dokazujem da u temeljima vaše najstarije crkve leži ilirski knez zakopan mnogo vekova pre vašeg dolaska pa da tu ti nekako primeniš to pravilo "oteto- prokleto".
Dzabe da ti dokazujem da vi niste došli na nenaseljenu planetu nego da ste proterali starosedeoce i oteli njihovo.
Nije to samo vaš izum da budem precizan.
O vakufima:
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # NP 2020-01-28 16:56
Da li znaš dje je Vakuf "Stara Banja"
"Pola sata fijakerom od centra" kako napisa Evlija Čelebija.
Malo manje je od Petrove crkve.
Do dolaska Turaka to je bila nenaseljena livada - pustoš gde su tekle termalne vode. Turci su došli ... i napravili banju ... NAPRAVILI a ne oteli, otudjili ...niti bilo šta slično.
Da li ti je sad jasno kako je nastao taj Vakuf?
Dokaz da to pripada IZ je ugovor (čitaj - naredba) da država oduzima banju tadašnjoj IZ do dalnjeg, da bi se tu lečili ranjenici sa solunskog fronta, i kasnije posle 4 godine da je (ruiniranu)vraćaju IZ.
Ako je to oteto ...
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Живојин 2020-01-28 18:48
И шта је било кад си се пробудио? Сви поверовали у твоју историјску хистерију?
Како да не - "Turci su došli ... i napravili banju ... NAPRAVILI a ne oteli, otudjili ...niti bilo šta slično"???????
Ко је звао те Турке да дођу да би на СРПСКОЈ земљи "napravili banju" или су бруталном силом окупирали туђу државу и узурпирали земљу и прушили светиње - Ђурђеве ступве, Сопоћане, Студеницу, Рачу итд и претварали цркве у џамије - "мунар дуби на крст раздробљени; куго људска...? То само болестан бушњачки фашистички ум може да оправдава и слави освајаче и окупаторе!
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Ja 2020-01-28 21:07
To nije tačno Novopazarsku Banju je od age kupila porodica Milanović.
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # Muamer 2020-01-28 09:17
Ovi varvari dje god su dosli sve su porusili a njihove svetinje stoje po petsto godina i nijedna nije srusena iako oni odavno ne zive na tim prostorima.U genocidnoj RS su sve dzamije porusili iako u bosni nijedna crkva nije oskrnavljena.Zato sad pokusavaju u CG da prisvoje crkve ko da crnogorci nisu nijednu napravili vec su ih oni iz beograda donijeli.Sve su opljackali i nejac pobili tamo dje su se borili sa vojskom dobili su po nosu.Toliko o njihovoj istini,postenju i hrabrosti...
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Srbenda 2020-01-28 09:56
Ne volimo okupatore kao vi...
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Bg 2020-01-28 11:23
Treba u guzu Turke da ljubis kad ih vidis u Beogradu.
Jer su Beograd osvonili od Ugara i Srbima ga poklonili.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Живојин 2020-01-28 12:48
Боље би ти било да се окупаш ти што смрдиш из турске гузе у аманету!
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Живојин 2020-01-28 12:38
Рахићу, Хисламисто, фашисто, па да ли је то нормално што су Турци хришћански, православни Београд претворили у "kitnjast muslimanski grad"? И то ти славиш и браниш док уживаш сва права у држави која се ослободила од 500-годишњег ропства и исламизације?
И још износиш бескурпулозне лажи како се, тако Хисламизираном Београду, "divila mu se cijela Evropa" која се над тим згражавала, као што се и данас згражава, а диве се само такви болесни умови који су прочитана терористичка претња Европи!
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Samir 2020-01-28 16:24
O kakvoj 500 godisnjoj okupaciji ti bulaznis Zivotinjko, pa Srbija je u miraz otisla Otomanskom carstvu sa Oliverom. A Beograd je bio Madjarski grad i srbi s njim nemaju nista nego su vas Otomani tu naselili zbog svojih potreba. A nakon 500 god je svaka civilizacija autohtona pa i Otomanska na Balkanu. I ne lupaj gluposti o okupaciji jer je prvi srpski ustanak poceo tek 1804 a ti saberi nakon koliko godina od tzv okupacije? I to na intrige Austriskog dvora i Watikana koji dadose dukate Albancu Kelmendiju- Karadjordju da svoju hajducku delatnost uoblici u politicku? Lupajte gluposti Ali vi ste Otomanski hibridi svega i svacega...bas ko sto je i Ilirik bio farma robova nakon pada Ilirskog carstva 200god pre nove ere. Vas su Turci stvorili kao naciju...i Dan danas u vama vide gene svojih predaka u vama.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-28 16:39
Dobro, vidim lepo znaš srpsko poreklo. Možeš li sad isto tako da nam objasniš i vaše?
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Mm 2020-01-28 20:00
Mogu ja tvoje:
J... [censored] Bukvu i rezultat TAN
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # BG 2020-01-28 20:13
Bosnjaci, since 1992.Bogata istorija, nema sta.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tan 2020-01-29 08:34
Šta je ovaj pisam MM hteo da kaže? Vidim samo da psuje, oni kad nemaju sta da kazu, psuju, i psuju i psuju... deugo ime im je psujem. Na prosto pitanje kod muslimana dolazi psovanje. Civilizovano i kulturno...
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Istina 2020-01-28 21:01
Lupetaš gluposti kao i obično.Naučno je na osnovu DNK utvrdjeno da Srbi,Bošnjaci,Crnogorci i Hrvati najsličniji narodi ako ne i isti narod.Što pokazuje i jezik.Potomci smo najviše Ilira što znači da smo autohtoni narod.Što se tiče Turaka i Albanaca oni nikakve veze nemaju sa nama.Albanci dolaze sa severa Afrike.Što znači da padaju sve vaše budalaštine da Srbi imaju turske krvi.Mnogo više turci imaju srpske krvi.Sve to dokazuje i jezik koji pričamo znači da smo najverovatnije jedan narod odgovaralo to nekom ili ne.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Pazarac 2020-01-28 21:12
Ja se sećam nekada davno mnoge porodice u Pazaru su priznavale svoje srpske korene.Kako teče indoktrinacija sve manje i manje porodica hoće to da prizna...
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Istina 2020-01-28 21:14
Pa to i priznaje najbolji sandžački istoričar Selimović....
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Tan 2020-01-29 08:36
Šta je ovaj pisam MM hteo da kaže? Vidim samo da psuje, oni kad nemaju sta da kazu, psuju, i psuju i psuju... drugo ime im je psujem. Na prosto pitanje kod muslimana dolazi psovanje. Civilizovano i kulturno...
Odgovori | Prijavi moderatru
Napiši komentar
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijest5

  1. Najnovije
  2. Najčitanije
  3. Komentari