Na sednici Skupštine grada Novog Pazara donela je Lokalni akcioni plan zapošljavanja u ovoj godini, kojim se utvrđuju mere za smanjenje nezaposlenosti.

skupstinazaposljavanje 

Biće izdvojeno 5 miliona dinara iz gradskog budžeta za zapošljavanje 50 građana Novog Pazara. Ovim aktom predviđeno je finanisranje 25 programa za samozapošljavanje i subvencije za otvaranje 25 novih radnih mesta,na kojima će biti zapošljene osobe iz kategorija teže zapošljivih grupa.

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019 godinu određuju se prioriteti aktivne politike zapošljavanja ,a koji se odnose na usklađivanje ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, sprovođenje stručnog usavršavanja i sticanja dodatnih znanja i veština u cilju dobijanja kvalifikovane radne snage, otvaranje novih radnih mesta, realizovanje programa stručnog osposobljavanja mladih koji prvi put zasnivaju radni odnos, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa nezaposlenih lica i ranjivih kategorija, unapređenje socijalnog dijaloga na teritoriji grada. 

Program aktivne politike zapošljavanja grada Novog Pazara za 2019. godinu definisani su prioriteti politike zapošljavanja, mere za ostvarivanje prioriteta, nosioci poslova zapošljavanja, izvori finansiranja i rok realizacije pojedinačnih mera.

Formiranjem Saveta za zapošljavanje i donošenjem Programa aktivne politike zapošljavanja, Gradska uprava je prepoznala mogućnost da utiče na politiku zapošljavanja na svojoj teritoriji ida planira i utvrdi mere za smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti. Za sprovođenje mera iz Programa, u 2019. godini je opredeljeno 5.000.000,00 dinara sredstava budžeta Grada, a realizovaće se sledeće mere aktivne politike zapošljavanja.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim mestima Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, prvenstveno mikro, mala i srednja preduzeća, mogu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ostvariti pravo na subvenciju za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se isplaćuje poslodavcu u jednokratnom iznosu.

Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, na koje se ova subvencija može primeniti, su: mladi do 30 godina starosti -bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja.

Izvor:rtvnp