Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Rožaje - Bez stana ostavili porodicu s dva invalida

Ovo što su uradili je zaista nemoralno, jer stanove su dijelili ljudima koji voze automobile i imaju svoje kuće, dok mi već pet godina živimo pod kiriju – ogorčeni su Balić i Huseinovićeva

reg914062017

RO­ŽA­JE- Ne­za­do­volj­ni na­či­nom ras­po­dje­le sta­no­va za so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve i po­ro­di­ce s hen­di­ke­pi­ra­nim čla­no­vi­ma, El­vin Ba­lić i Sa­ne­la Hu­se­i­no­vić iz Ro­ža­ja na­ja­vi­li su da će do­ve­sti tro­je dje­ce i osta­ti pred zgra­dom Op­šti­ne sve dok im se ne ri­je­ši stam­be­no pi­ta­nje. Na­i­me, lo­kal­na upra­va je kra­jem pro­šle sed­mi­ce po­di­je­li­la de­vet stam­be­nih je­di­ni­ca u zgra­di so­li­dar­no­sti, ali su za­o­bi­šli ovu po­ro­di­cu, či­ji pe­to­go­di­šnji sin te­ški in­va­lid i po­la­znik je Dnev­nog cen­tra. Ba­lić is­ti­če da je i nje­go­va su­pru­ga go­di­na­ma ne­po­kret­na zbog kar­ci­no­ma. Ba­lić i Hu­se­i­no­vi­će­va sum­nja­ju da su sta­no­vi di­je­lje­ni mi­mo kri­te­ri­ju­ma kon­kur­sa, jer je, ka­ko tvr­de, ne­ko­li­ko sta­no­va da­to po­ro­di­ca­ma ko­je ne­ma­ju pra­vo na ma­te­ri­jal­nu po­moć, kao i oso­ba­ma ko­je su u rad­nom od­no­su.

Nana Sanija u Rožajama od 100 eura penzije hrani devet gladnih usta

          

-Po­di­je­lje­no je de­vet sta­no­va, a mi smo na nji­ho­voj rang li­sti tek na 12. mje­stu. Ovo što su ura­di­li je za­i­sta ne­mo­ral­no, jer sta­no­ve su di­je­li­li lju­di­ma ko­ji vo­ze auto­mo­bi­le i ima­ju svo­je ku­će, dok mi već pet go­di­na ži­vi­mo pod ki­ri­ju – ogor­če­ni su Ba­lić i Hu­se­i­no­vi­će­va, ko­ji su na­ja­vi­li da će na­red­nih da­na do­ve­sti dje­cu is­pred zgra­de op­šti­ne, gdje će osta­ti sve dok se ne ri­je­ši nji­hov slu­čaj.

-Do­sta­vi­li smo svu do­ku­men­ta­ci­ju tra­že­nu kon­kur­som i bi­li smo sko­ro pot­pu­no si­gur­ni da će­mo ko­nač­no do­bi­ti krov nad gla­vom. Na­kon što smo sa­zna­li da su se na­ši sno­vi ras­pr­ši­li, po­sta­vlja­mo pi­ta­nje oni­ma ko­ji su od­lu­či­va­li o na­šoj sud­bi­ni da ka­žu po ko­jim su to kri­te­ri­ju­mi­ma ra­di­li?! Ovo što su nam pri­re­di­li je kraj­nje ne­mo­ral­no i mi smo sa­da za­te­če­ni pa ne zna­mo ka­ko da na­sta­vi­mo da­lje da ži­vi­mo u ova­kvim okol­no­sti­ma. Sin mi ne ho­da, ni­ti go­vo­ri, a mo­ja su­pru­ga je in­va­lid. Ne mo­že­mo da se pre­hra­ni­mo, ali po mi­šlje­nju ono­ga ko je od­lu­či­vao o na­šoj sud­bi­ni, od­no­sno Eju­pa Nur­ko­vi­ća, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, mi ne­ma­mo pra­vo na svoj dom. Oči­gled­no je da je Nur­ko­vić po­di­je­lio sta­no­ve pre­ko ve­ze, jer su ih do­bi­le po­ro­di­ce ko­je su mno­go si­tu­i­ra­ni­je od nas i ko­je ima­ju zdra­vu dje­cu – is­ti­če Ba­lić, na­gla­ša­va­ju­ći da je u kon­kur­su bi­lo is­tak­nu­to da pra­vo na sta­no­ve ima­ju so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi i po­ro­di­ce sa hen­di­ke­pi­ra­nim čla­no­vi­ma.

Hu­se­i­no­vi­će­va na­gla­ša­va da će se ža­li­ti na od­lu­ku Op­šti­ne.

Upornost Rožajca se isplatila: Pronašao sestru nakon 28 godina

-Si­gur­na sam da bi nam iz lo­kal­ne upra­ve po­mo­gli da se ko­jim slu­ča­jem pre­zi­va­mo Nur­ko­vić, Fej­zić ili Hu­so­vić. Mi ni­ko­me šte­tu ni­smo na­ni­je­li i ni­smo kri­mi­nal­ci već obič­na si­ro­ti­nja, ko­ja je po­ni­že­na i dis­kri­mi­ni­sa­na. Da sam zdra­va, moj su­prug bi mo­gao da ra­di, ali ne­po­kret­na sam i ne mo­gu da se sta­ram o dje­ci. On sa­da bri­ne o me­ni, o na­šem si­nu Ta­ri­ku ko­ji je di­je­te sa po­seb­nim po­tre­ba­ma i o dvo­je mo­je dje­ce ko­ja ne­ma­ju oca. Na­la­zi­mo se u te­škoj si­tu­a­ci­ji, ali o to­me ni­ko ni­je po­veo ra­ču­na. Do­la­ze nam sa­mo pred iz­bo­re i da­ju nam po 50 eura da ih gla­sa­mo i to je či­ta­va po­moć od njih – ogor­če­na je Hu­se­i­no­vi­će­va.

          

Od­lu­či­će Nur­ko­vić Pred­sjed­nik ko­mi­si­je za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja so­ci­jal­no ugro­že­nih ka­te­go­ri­ja i li­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma Amel Ša­hić ka­zao je da je rang li­sta na­pra­vlje­na po osno­vu va­že­ćeg pra­vil­ni­ka.

-Mi smo pri­mi­li 21 za­htjev za do­dje­lu sta­na, a kri­te­ri­ju­me je is­pu­nja­va­lo 19 po­ro­di­ca. Pri­li­kom ran­gi­ra­nja vo­di­li smo ra­ču­na o li­ci­ma sa fi­zič­kim i psi­hič­kim po­re­me­ća­ji­ma. Iako se sma­tra da će sta­no­vi bi­ti do­di­je­lje­ni za pr­vih de­vet po­ro­di­ca sa spi­ska, to ni­je ko­nač­no, jer o to­me će od­lu­či­va­ti pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić, kao dru­go­ste­pe­ni or­gan – ka­zao je Ša­hić.

Ko­mi­si­ja na či­jem je če­lu Ša­hić ni­je ob­i­šla po­ro­di­ce ko­je su kon­ku­ri­sa­le za sta­no­ve, već su rang li­stu sa­sta­vi­li na osno­vu raz­go­vo­ra sa pod­no­si­o­ci­ma za­htje­va i pri­lo­že­ne do­ku­men­ta­ci­je. Sa­ne­la mo­ra na ope­ra­ci­ju u Tur­sku Te­ško obo­lje­loj Sa­ne­li za­ka­za­na je ope­ra­ci­ja u bo­le­ni­ci ,,San­te plus” u Tur­skoj za ko­ju joj je po­treb­no oko 20.000 eura ko­je ni­je u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­di. Ona je ape­lo­va­la na lju­de do­bre vo­lje da joj po­mog­nu i upla­te no­vac na ži­ro- ra­čun broj: SI56029130253412548 kod Mon­te­ne­gro­ban­ke na ime Sa­ne­la Hu­se­i­no­vić, kao i IBAN ME2553001305000634895.

(Dan)

Komentari   

+2 # Vec vidjeno 15-06-2017 13:29
A sta ste ocekivali, pa tako je na citavom truhlom Balkanu,a narocito u ovih par drzavica bivse SFRJ...
Pravde nema ,vlada anarhija ,korupcija ,kriminalci,razne veze i vezice... Jedino dobro u svemu tome je sto se nadje po neki dobar covek i pomogne ljudima u nevolji ,barem finansijski .Inace neopisiv osecaj kada barem na kratko nekome izmamis osmeh na lice,ali ne da bi se ti osetio velikim i mocnim, vec da bi ljudi u nevolji osetili da nisu sami i da ima onih koji saosecaju sa njima...
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
+1 # Pazar merhamet 15-06-2017 16:30
Crna Gora je zemlja sa najvise korupcije i kriminala. Crnogorci nemaju merhameta i isti su kao Srbi kao Muslimani!! Najgori ljudi koje sam ja mog zivota sreo!!
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
-4 # Sajo 15-06-2017 18:23
Citira Pazar merhamet:
Crna Gora je zemlja sa najvise korupcije i kriminala. Crnogorci nemaju merhameta i isti su kao Srbi kao Muslimani!! Najgori ljudi koje sam ja mog zivota sreo!!

popisam ti se na glavu magare.
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
+1 # Pazar merhamet 16-06-2017 12:43
Citira Sajo:
Citira Pazar merhamet:
Crna Gora je zemlja sa najvise korupcije i kriminala. Crnogorci nemaju merhameta i isti su kao Srbi kao Muslimani!! Najgori ljudi koje sam ja mog zivota sreo!!

popisam ti se na glavu magare.

POPISAM SE JA TEBI FUKARO CRNOGORSKA! VISE VOLITE SRBE NEGO SVOJU BRACU MUSLIMANE! A SVE ZECEVI! UBIJATE SE MEDJUSOBNO ZA OBICNE SITNICE A NE SMETE DA VOZITE PICKE STRASLJIVE AUTA NA ROZAJSKE TABLICE NEGO NAMERNO VOZITE NA PODGORICKE TABLICE DA NE BI ZNALI CRNOGORCI DA STE MUSLIMANI. STIDITE SE STO STE MUSLIMANI. PUUU PISTO NAJGORA. SVAKA CAST IMA TU IZUZETAKA I DOBRIH LJUDI ALI JE TO MALI PROCENAT!
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
-1 # emir 17-06-2017 21:47
Citira Pazar merhamet:
Citira Sajo:
Citira Pazar merhamet:
Crna Gora je zemlja sa najvise korupcije i kriminala. Crnogorci nemaju merhameta i isti su kao Srbi kao Muslimani!! Najgori ljudi koje sam ja mog zivota sreo!!

popisam ti se na glavu magare.

POPISAM SE JA TEBI FUKARO CRNOGORSKA! VISE VOLITE SRBE NEGO SVOJU BRACU MUSLIMANE! A SVE ZECEVI! UBIJATE SE MEDJUSOBNO ZA OBICNE SITNICE A NE SMETE DA VOZITE PICKE STRASLJIVE AUTA NA ROZAJSKE TABLICE NEGO NAMERNO VOZITE NA PODGORICKE TABLICE DA NE BI ZNALI CRNOGORCI DA STE MUSLIMANI. STIDITE SE STO STE MUSLIMANI. PUUU PISTO NAJGORA. SVAKA CAST IMA TU IZUZETAKA I DOBRIH LJUDI ALI JE TO MALI PROCENAT!

Pusi kurac picko jedna, jebem ti mamu
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
-1 # Pazar merhamet 18-06-2017 20:11
Emire jebem Citira emir:
Citira Pazar merhamet:
Citira Sajo:
[quote name="Pazar merhamet"]Crna Gora je zemlja sa najvise korupcije i kriminala. Crnogorci nemaju merhameta i isti su kao Srbi kao Muslimani!! Najgori ljudi koje sam ja mog zivota sreo!!

popisam ti se na glavu magare.

POPISAM SE JA TEBI FUKARO CRNOGORSKA! VISE VOLITE SRBE NEGO SVOJU BRACU MUSLIMANE! A SVE ZECEVI! UBIJATE SE MEDJUSOBNO ZA OBICNE SITNICE A NE SMETE DA VOZITE PICKE STRASLJIVE AUTA NA ROZAJSKE TABLICE NEGO NAMERNO VOZITE NA PODGORICKE TABLICE DA NE BI ZNALI CRNOGORCI DA STE MUSLIMANI. STIDITE SE STO STE MUSLIMANI. PUUU PISTO NAJGORA. SVAKA CAST IMA TU IZUZETAKA I DOBRIH LJUDI ALI JE TO MALI PROCENAT!

EMIRE JEBEM TI I MAJKU I SESTRU I SVE ZENSKO OD FAMILIJE PICKO JEDNA CRNOGORSKA!!!
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
+1 # Stara Hercegovina 15-06-2017 20:49
To je demokratski Montenegro hahaha
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
-1 # ALLAH.. 16-06-2017 02:06
Gdje su sada braća Vehabije koji imaju po 3 žene voze auta i imaju po 10 mobilna broja , što su ih ostavili na cjedilu ,prvo su ga unazadili pa su mu namernuli da izgleda kao oni arapski prašinari a sada traži pomoć od Evropljana
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
+1 # Pazar merhamet 16-06-2017 12:38
Citira ALLAH..:
Gdje su sada braća Vehabije koji imaju po 3 žene voze auta i imaju po 10 mobilna broja , što su ih ostavili na cjedilu ,prvo su ga unazadili pa su mu namernuli da izgleda kao oni arapski prašinari a sada traži pomoć od Evropljana

Ne nego ce da trazi pomoc od vas kjafira! Nemate ni vere ni nacije ni nista. Vise volite Srbe nego svoju bracu muslimane! Puuu pisto!
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
+1 # BBASIA ZGRAJA 18-06-2017 08:59
ALA MI SE RAZGOVARATE ......... MUBAREK RAMAZANSKI DANI , DANI MIRA , SABORA , TOLERANCIJE , MEDJUSOBNE LJUBAVI ........ NE POMAZE RAMAZAN NE VASPITANOJ BAGRI KOJA SVOIM LAJANJEM BRUKA SVOJU OKOKLINU I RELIGIJU ---- SEBE NE MOGU OBRUKATI JER NITI NE ZNAJU ZNACENJE TE RIJECI--- FUKSE BEZSTIDNE!!!
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
0 # Katherin 27-08-2017 03:00
Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all
significant infos. I'd like to look extra posts like this
.

Feel free to visit my blog post :: instacart coupon august 2017
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn