Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

HUMANISTA BEZ GRANICA: Rožajac Jusuf Ćatović, čovjek velikog srca

ROŽAJE – Ve­li­ki hu­ma­ni­sta i, ka­ko ga zo­vu u Ro­ža­ja­ma, čo­vjek ve­li­kog sr­ca, tri­de­se­to­go­di­šnji Ju­suf Ća­to­vić za pet go­di­na hu­ma­ni­tar­nog ra­da obez­bi­je­dio je ogrom­na sred­stva ko­ja je kroz raz­li­či­te pro­jek­te po­di­je­lio naj­si­ro­ma­šni­jim po­ro­di­ca­ma.

jusuf catovic 660x330

Ra­de­ći u hu­ma­ni­tar­noj or­ga­ni­za­ci­ji “Mer­ha­met”, uz po­moć broj­nih do­na­to­ra, a na­ro­či­to lju­di iz di­ja­spo­re, uspio je da re­a­li­zu­je ve­li­ki broj pro­je­ka­ta a naj­po­no­sni­ji je na to što je obez­bi­je­dio kro­vo­ve nad gla­vom za tri po­ro­di­ce, ko­je su u te­škom ma­te­ri­jal­nom sta­nju.

          

“Od te­me­lja do kro­va po­di­gli smo ku­ću od tvr­dog ma­te­ri­ja­la za po­ro­di­cu Nu­sre­ta Ku­ča iz Ba­čev­ca. Sa­gra­di­li smo i ku­ću od dr­ve­ta za jed­nu rom­sku po­ro­di­cu. Po­mo­gli smo broj­nim po­ro­di­ca­ma i na mno­go dru­gih na­či­na”, ka­že Ća­to­vić, ko­ji se ba­vi pri­vat­nim bi­zni­som ali ve­li­ki dio vre­me­na po­sve­ću­je hu­ma­ni­tar­nom ra­du.

image 43

On je pri­je če­ti­ri mje­se­ca osno­vao Hu­ma­ni­tar­ni fond ko­ji je od­mah za­po­čeo iz­grad­nju ku­će za osmo­čla­nu po­ro­di­cu Ri­fa­ta Mu­ri­ća.

“Ov­da­šnji pri­vred­ni­ci i po­je­din­ci da­li su ve­li­ki do­pri­nos tom pro­jek­tu. Te­melj smo za­po­če­li uz po­moć bra­će Osma­no­vi­ća iz Luk­sem­bur­ga ko­ji su pla­ti­li plac. Pre­sre­ćan sam što smo uspje­li da Mu­ri­će use­li­mo pri­je zi­me u pr­vi sprat ko­ji je opre­mljen od ke­ra­mi­ke do cje­lo­kup­nog po­kuć­stva, jer oni ni­su u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­de sred­stva ni za osnov­ne ži­vot­ne na­mir­ni­ce, a ne da ku­pe bi­lo ko­ji ko­mad po­kuć­stva. Obje­kat smo gra­di­li če­ti­ri mje­se­ca i u nje­ga smo ulo­ži­li bli­zu 20.000 eura”, is­ti­če Ća­to­vić i do­da­je da do po­čet­ka zi­me pla­ni­ra da re­a­li­zu­je još je­dan pro­je­kat.

          

Ri­ječ je o objek­tu od oko 45 kva­dra­ta ka­ko bi zbir­nuo še­zde­set­pe­to­go­di­šnju sta­ri­cu Ra­zu Da­u­to­vić ko­ja ži­vi sa­ma u ne­u­slov­nom pod­sta­nar­kom pro­sto­ru.

image 44

Ća­to­vić na­gla­ša­va da u op­šti­ni Ro­ža­je ži­vi ve­li­ki broj po­ro­di­ca ko­ji­ma je po­treb­na ne­ka vr­sta po­mo­ći.

“Na mom spi­sku za po­moć pri­ja­vlje­no je bli­zu 1.000 po­ro­di­ca ko­je tra­že po­moć u hra­ni, odje­ći, obu­ći, škol­skom pri­bo­ru, ogrev­nom dr­ve­tu, pla­ća­nju ra­ču­na za stru­ju, ki­ri­ju, vo­du… Ovaj po­sao ra­dim is­klju­či­vo iz že­lje da po­mog­nem lju­di­ma u ne­vo­lji, jer me to pot­pu­no is­pu­nja­va. Naj­sreć­ni­ji sam kad na dječ­jim li­ci­ma uhva­tim ra­dost i to mi da­je sa­tis­fak­ci­ju za sav na­por ko­ji ula­žem. Sva­ki pro­je­kat iz­no­sim sa­mo­stal­no, a sve one ko­ji ula­žu svoj no­vac u nji­ho­vu re­a­li­za­ci­ju pre­ci­zno iz­vje­šta­vam pu­tem Fej­sbu­ka i veb-stra­ni­ce, ta­ko da svi mo­gu da pra­te ka­ko se tro­še nji­ho­va sred­stva”, ka­že Ća­to­vić, ko­ji sam or­ga­ni­zu­je pri­ku­plja­nje sred­sta­va ape­li­ma na pri­vred­ni­ke, usta­no­ve i di­ja­spo­ru.

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn