Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kalići traže nagodbu

Čla­no­vi po­ro­di­ce kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na Sa­fe­ta Ka­li­ća po­no­vo su pod­ni­je­li za­htjev Mi­ni­star­stvu prav­de za van­sud­sko po­rav­na­nje. Ka­ko sa­zna­je­mo, Emi­na i Mer­su­din Ka­lić, su­pru­ga i brat kon­tro­ve­rznog ro­žaj­skog bi­zni­sme­na, pre­ko svog pu­no­moć­ni­ka tra­že na­god­bu sa dr­ža­vom ka­ko bi im bio is­pla­ćen no­vac na ime šte­te ko­ju su pre­tr­pje­li. Oni u za­htje­vu ni­je­su pre­ci­zi­ra­li ko­li­ko nov­ca tra­že, već su osta­vi­li mo­guć­nost do­go­vo­ra.

hron928042017

Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Ka­li­ći tra­že van­sud­sko po­rav­na­nje po vi­še osno­va.

– Po­ro­di­ca Ka­lić se obra­ti­la Mi­ni­star­stvu prav­de, ko­je tre­ba da od­go­vo­ri da li je sprem­no da se van­sud­ski po­rav­na. Uko­li­ko ne bu­de, oni su na­ve­li da su sprem­ni da prav­du po­tra­že na su­du –sa­op­šte­no nam je iz Mi­ni­star­stva prav­de.
Po­ro­di­ca Ka­lić je od kra­ja pro­šle go­di­ne po­no­vo u po­sje­du svo­je vi­še­mi­li­on­ske imo­vi­ne ko­ja je bi­la od­u­ze­ta to­kom pe­to­go­di­šnjeg tra­ja­nja sud­skog po­stup­ka po op­tu­žbi da su opra­li sko­ro osam mi­li­o­na eura. Ra­di se o ne­po­kret­no­sti­ma u Ro­ža­ja­ma, Pod­go­ri­ci, Ul­ci­nju i na Sve­tom Ste­fa­nu.

Nji­ho­va imo­vi­na bi­la je od­u­ze­ta od­lu­kom Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, i to u pri­su­stvu se­stre, ze­ta i bra­ni­la­ca Sa­fe­ta Ka­li­ća. Upra­vi za imo­vi­nu pre­da­ti su ben­zin­ska pum­pa M pe­trol, AD Kri­stal i AD Tur­jak. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je, Upra­vi su pre­da­ti i ka­fe-bar Taj­son i ho­tel Ro­ža­je, je­di­ni Ka­li­će­vi objek­ti ko­ji su po­slo­va­li. Ben­zin­ska pum­pa M pe­trol, u okvi­ru ko­je su ra­di­li i re­sto­ran i fri­šop, ne­ko vri­je­me je za­tvo­re­na. Ho­tel Tur­jak, na­kon pri­va­ti­za­ci­je iz­vr­še­ne pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ni­je ni po­čeo sa ra­dom, ni­ti je re­kon­struk­ci­ja na tom objek­tu za­vr­še­na. Ta­ko­đe, ni fa­bri­ka Kri­stal ne po­slu­je oko de­ce­ni­ju, a pro­iz­vod­nja u njoj ni­je po­kre­nu­ta ni na­kon što su je ku­pi­li Ka­li­ći.

          

U op­tu­žni­ci spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca pi­sa­lo je da su se čla­no­vi po­ro­di­ce Ka­lić od 2005. do ju­na 2011. go­di­ne udru­ži­li da pu­tem ban­kar­skog i fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja pri­kri­ju na­čin pri­ba­vlja­nja nov­ca za ko­ji su zna­li da je pri­ba­vljen kri­vič­nim dje­lom neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga, iz­vr­še­nim od stra­ne kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je či­ji je je­dan od or­ga­ni­za­to­ra bio Mer­su­din Ka­lić. U op­tu­žni­ci se na­vo­di i da su ta­ko ste­čen no­vac uvo­di­li u le­gal­ne nov­ča­ne to­ko­ve pre­ko ban­kar­skih ra­ču­na fir­mi či­ji su osni­va­či okri­vlje­ni i nji­ho­vi bli­ski srod­ni­ci, či­me su pri­kri­li po­ri­je­klo 7.773.127 eura.

Vra­ćen i „hamer”

Me­đu po­kret­nom i ne­po­kret­nom imo­vi­nom ko­ja je vra­će­na po­ro­di­ci Ka­lić, a ko­ja je pro­ci­je­nje­na na ukup­no 28 mi­li­o­na eura, na­šao se i auto­mo­bil mar­ke „ha­mer”, ko­ji je, ka­ko su pi­sa­li me­di­ji, ko­ri­sti­la po­li­ci­ja. Vra­će­na su i od­re­đe­na nov­ča­na sred­stva, ali ni­je pre­ci­zi­ra­no o ko­jem iz­no­su je ri­ječ.

(Dan)

hron928042017

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn