Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Plavljani drmaju državom

Plav je oduvijek važio za podneblje vrijednih i sposobnih ljudi, koji se bez obzira na okolnosti u kojima se nalaze bore za dobar i dostojanstven život, kaže Damir Šehović

15 lake plavsko and plav

           

Plav je u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji, pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma iz tog pe­ri­o­da, va­žio za op­šti­nu sa naj­vi­še dok­to­ra na­u­ka shod­no bro­ju sta­nov­ni­ka. U da­na­šnjoj Cr­noj Go­ri Plav se mo­že po­hva­li­ti da po gla­vi sta­nov­ni­ka ima naj­vi­še vi­so­kih dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra – od ko­man­dan­ta oru­ža­nih sna­ga pa sve do po­sla­ni­ka. Za nji­ho­vo ta­kvo tre­nut­no po­zi­ci­o­ni­ra­nje u ve­ći­ni slu­ča­je­va „kri­va” je po­li­tič­ka pri­pad­nost, dok je, ka­ko ne­ki od njih ka­žu u raz­go­vo­ru za „Dan”, glav­na za­slu­ga uspje­šnih ka­ri­je­ra ko­je ostva­ru­ju ve­za­na za pod­ne­blje iz ko­jeg su po­te­kli. Plav sma­tra­ju ra­sad­ni­kom ta­len­to­va­nih i vri­jed­nih lju­di.


Na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Cr­ne Go­re od ne­dav­no je Pla­vlja­nin, ge­ne­ral-pot­pu­kov­nik Lju­bi­ša Jo­kić, iz se­la Ve­li­ka. U bo­ga­toj ka­ri­je­ri pri­je do­la­ska na ovu du­žnost bio je, iz­me­đu osta­log, po­moć­nik mi­ni­stra od­bra­ne za ljud­ske re­sur­se u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Od sep­tem­bra 2005. do ju­na 2006. go­di­ne bio je na du­žno­sti na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. U ju­lu 2007. go­di­ne ime­no­van je za pr­vog voj­nog pred­sta­vi­ka Cr­ne Go­re u NA­TO i pred­stav­ni­ka u Voj­nom ko­mi­te­tu EU u Bri­se­lu.
Osim voj­nih, pod ko­man­dom jed­nog Pla­vlja­ni­na od ne­dav­no je i dio po­li­cij­skih sna­ga. U pi­ta­nju je ne­dav­no ime­no­va­nje Pla­vlja­ni­na Ene­sa Ba­ko­vi­ća za po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za­du­že­nog za sek­tor kri­mi­na­li­sti­ke. Ba­ko­vić je na tu po­zi­ci­ju pre­šao sa mje­sta osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. On je, ina­če, sin Šuć­ka Ba­ko­vi­ća, ko­ji od 2009. go­di­ne oba­vlja funk­ci­ju om­bud­sma­na, od­no­sno za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da. Me­đu Pla­vlja­ni­ma na vi­so­koj dr­žav­noj funk­ci­ji je i Ba­ko­vi­će­va kćer­ka Me­ri­ma, ko­ja je sa­vjet­ni­ca pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća za prav­na pi­ta­nja. Ona će naj­vje­ro­vat­ni­je bi­ti i se­kre­tar Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te.

           


U Vla­di Du­ška Mar­ko­vi­ća od 21 čla­na dvo­ji­ca su iz Pla­va. U pi­ta­nju su funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­kra­ta Da­mir Še­ho­vić, ko­ji je ime­no­van za mi­ni­stra pro­svje­te, i Ke­mal Pu­ri­šić iz Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ji ru­ko­vo­di re­so­rom ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. I Še­ho­vić i Pu­ri­šić bi­li su po­sla­ni­ci u ra­ni­jim sa­zi­vi­ma Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
Mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić ka­že da je Plav od­u­vi­jek va­žio za pod­ne­blje vri­jed­nih i spo­sob­nih lju­di, ko­ji se bez ob­zi­ra na okol­no­sti u ko­ji­ma se na­la­ze bo­re za do­bar i do­sto­jan­stven ži­vot.
– Če­sto ni­je la­ko op­sta­ti u sre­di­ni u ko­joj su ogra­ni­če­ne mo­guć­no­sti za raz­voj pu­nih ka­pa­ci­te­ta, pa je ve­li­ki broj onih ko­ji su ostva­re­nje svo­jih am­bi­ci­ja mo­ra­li po­tra­ži­ti na dru­gim mje­sti­ma, ne­ri­jet­ko i u ja­ko uda­lje­nim dje­lo­vi­ma svi­je­ta. Plav je iz­nje­drio ve­li­ki broj onih ko­ji su iz lju­ba­vi pre­ma gra­du i svom na­ro­du, iako tra­že­ći sre­ću na ne­kom dru­gom mje­stu, uvi­jek ne­se­bič­no po­ma­ga­li svoj za­vi­čaj i sa em­pa­ti­jom i no­stal­gi­jom se če­sto nje­mu vra­ća­ju. Bez ob­zi­ra na ne­raz­vi­je­nost sre­di­ne i lo­še uslo­ve ži­vo­ta, Plav je pra­va ri­zni­ca in­te­lek­tu­a­la­ca ko­ji su ve­li­ka­ni svo­jih pro­fe­si­ja. To da­je na­du da se u bu­duć­no­sti mo­že stvo­ri­ti am­bi­jent u ko­jem će no­ve ge­ne­ra­ci­je raz­vi­ja­ti Plav i ži­vje­ti u nje­mu, bez pre­pre­ka da se na lič­nom i pro­fe­si­o­nal­nom pla­nu ostva­re u onoj mje­ri do ko­je se­žu nji­ho­va oče­ki­va­nja – is­ta­kao je on.
Om­bud­sman Šuć­ko Ba­ko­vić pod­sje­ća upra­vo na po­me­nu­tu sta­ti­sti­ku iz osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, ko­ja je Plav svr­sta­la na če­lo li­ste op­šti­na sa naj­ve­ćim bro­jem dok­to­ra na­u­ka po gla­vi sta­nov­ni­ka.
– Plav je­ste ne­raz­vi­je­na sre­di­na, ali su lju­di sa tog pro­sto­ra vri­jed­ni, po­sve­će­ni am­bi­ci­ja­ma. Ka­rak­te­ri­še ih že­lja za knji­gom, obra­zo­va­njem i za što ve­ćim pro­fe­si­o­nal­nim us­pje­si­ma – za­klju­čio je Ba­ko­vić.Vu­ko­mir RA­DE­NO­VIĆ
Za­vi­ča­ju po­mog­nu ko­li­ko mo­gu Funk­ci­o­ne­ri sa pod­ruč­ja plav­ske op­šti­ne ka­žu da za svo­je pro­fe­si­o­nal­ne uspje­he mno­go du­gu­ju svom za­vi­ča­ju i u mje­ri sop­stve­nih mo­guć­no­sti i nad­le­žno­sti tru­de se da taj dug na ne­ki na­čin vra­te. Da­mir Še­ho­vić ka­že da je je­dan od onih ko­je sna­žno ve­že lju­bav pre­ma za­vi­ča­ju.


– Pri­je sve­ga sma­tram svo­jom ljud­skom oba­ve­zom ču­va­nje mog gra­da od za­bo­ra­va i do­pri­nos po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta u nje­mu. Tek on­da do­la­ze po­li­tič­ka funk­ci­ja i po­zi­ci­ja na ko­joj se tre­nut­no na­la­zim, ko­je me oba­ve­zu­ju da se sa­vje­sno op­ho­dim pre­ma sva­kom kut­ku na­še dr­ža­ve i do­dat­no pod­sti­ču mo­je na­sto­ja­nje da ostva­rim svo­ju po­li­tič­ku mi­si­ju ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va bez­re­zer­vni do­pri­nos na­pret­ku i raz­vo­ju svih onih mje­sta na ko­ji­ma po­sto­je objek­tiv­ne mo­guć­no­sti za to. A Plav sva­ka­ko ima ne­vje­ro­vat­no mno­go i ljud­skog i pri­rod­nog po­ten­ci­ja­la – is­ta­kao je on.
Om­bud­sman Šuć­ko Ba­ko­vić ka­že da je nje­go­va ka­ri­je­ra do­sta du­go bi­la ve­za­na za Plav i da je u Pod­go­ri­cu do­šao tek pri­je 12 go­di­na.
– Svi mi mno­go du­gu­je­mo svom za­vi­ča­ju. Sa po­zi­ci­je om­bud­sma­na ni­je­sam u pri­li­ci da od­lu­ču­jem o sred­stvi­ma, pla­no­vi­ma ili pro­gra­mi­ma ve­za­no za raz­voj Op­šti­ne Plav. Je­di­no ako se ne­ko ja­vi i tra­ži za­šti­tu, po­ku­ša­vam da po­mog­nem ko­li­ko god mo­gu. Ko­li­ko je to uspje­šno, Pla­vlja­ni naj­bo­lje zna­ju – ka­zao je on.
Ša­bo­vić i La­zo­vić pred­stav­ni­ci u Skup­šti­ni Plav­ska op­šti­na je tra­di­ci­o­nal­no uvi­jek za­stu­plje­na i u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, i to kroz naj­ma­nje dva po­sla­ni­ka iz tog kra­ja. Ta­ko je i u ak­tu­el­nom sa­zi­vu cr­no­gor­skog par­la­men­ta u ko­jem su sa pod­ruč­ja plav­ske op­šti­ne dvo­ji­ca po­sla­ni­ka – Dža­vid Ša­bo­vić iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je i Vu­ji­ca La­zo­vić iz So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re. La­zo­vić je u pret­hod­nom man­da­tu bio mi­ni­star za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je, ali je na­kon par­la­men­ta­rih iz­bo­ra u ok­to­bru pro­šle go­di­ne „pre­ko­man­do­van” u za­ko­no­dav­nu vlast. Do ok­to­bar­skih iz­bo­ra u po­sla­nič­kim klu­pa­ma je bio Pla­vlja­nin Hu­sni­ja Ša­bo­vić.

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn