Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

U ovom Sandžačkom gradu životinje umiru u strašnim mukama

Niko ne reaguje! Svi se prave ludi! Niko iz vrha se još nije oglasio! Niko ovo ne shvata ozbiljno dok nekom od tog otrova ne strada stoka, ili ne daj bože da se otruju djeca, jer se ona igraju sa životinjama, a čujem da se radi o nekom veoma opasnom otrovu, koji bih voljela da okuse ti naručioci trovanja i trovači, pa da vide na kojim mukama su ti nesrećni psi izdisali, ogorčena je Natalija Boričić

psi lutalice

GU­SI­NjE – Tro­va­nje pa­sa lu­ta­li­ca, a če­sto i kuć­nih lju­bi­ma­ca u Gu­si­nju ne je­nja­va. Mr­tve ži­vo­ti­nje mo­gu se vi­dje­ti svu­da po gra­du i oko­li­ni. Otro­va­ne ži­vo­ti­nje uz ro­pac i mu­če­nje, sa ba­lu­škom na usti­ma, okon­ča­va­ju ži­vot na oči­gled gra­đa­na.

          

Isti­na je, ka­žu gra­đa­ni, da ovih na­pu­šte­nih ži­vo­ti­nja ima pre­vi­še i da pri­či­nja­va­ju opa­snost za ci­je­lu oko­li­nu, po­go­to­vo za dje­cu, ali su pri­zo­ri je­zi­vi, ži­vo­ti­nje is­pu­šta­ju du­šu na mu­ka­ma je­če­ći i drh­te­ći od mu­ka iza­zva­nih otro­vom.

– Ovo je tu­žna i ru­žna stvar ko­ja se de­ša­va pred oči­ma jav­no­sti, a nad­le­žni ni pr­stom da mak­nu da se ove ru­žne sli­ke ne de­ša­va­ju. Šta­vi­še, mo­že se ču­ti ka­ko upra­vo ti nad­le­žni ne spro­vo­de­ći ono što bi tre­ba­lo pod­sti­ču ovo tro­va­nje. A mo­gao bi sva­ko od nas da da do­pri­nos rjša­va­nju ovog pro­ble­ma. De­ša­va se da se u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma u Gu­si­nju iz­ne­na­da po­ja­ve no­vi čo­po­ri pa­sa, što zna­či da ih ne­ko od­ne­kle do­vo­di ov­dje. Ne­ki gra­đa­ni su vi­dje­li da ka­mi­on kod gu­sinj­skog mo­sta is­to­va­ra pse, ali ka­žu da ni­je­su vi­dje­li ili za­pam­ti­li re­gi­stra­ci­ju – ko­men­ta­ri­šu gra­đa­ni.

Pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja za za­šti­tu ži­vo­ti­nja Gu­si­nje – Plav Na­ta­li­ja Bo­ri­čić ka­že da su po­je­din­ci zi­mus tro­va­li i ubi­ja­li pse lo­vač­kim na­o­ru­ža­njem, a sad sa­mo tru­ju.

– Pri­je ne­ko­li­ko da­na pun ka­mi­on otro­va­nih pa­sa iza­šao je iz iz­bje­glič­kog na­se­lja Vru­ja. I je­dan naš mi­lje­nik, zva­ni „kralj”, ugi­nuo je pri­je ne­ko ju­tro, a ob­duk­ci­jom od stra­ne ve­te­ri­na­ra iz Pla­va utvr­đe­no je da je imao splet cri­je­va, što je po­sle­di­ca tro­va­nja. Uve­če je bio zdrav i ve­seo, a uju­tu do­bi­ja splet cri­je­va. Ču­jem da ne­ko pla­ća da se psi tru­ju, a ta po­ja­va je u Gu­si­nju evi­dent­na već tri mje­se­ca. Pro­šle ne­dje­lje otro­va­li su vi­še vla­snič­kih pa­sa ne­go bez­dom­nih i to čak ne­ke ra­sne kao „si­bir­ski ha­ski­ji” ko­ji su čo­vje­ku sti­gli di­rekt­no iz Ru­si­je, „šar­pla­nin­ce”, „kan­ga­le”, lo­vač­ke pse i jed­nog „pe­ki­nej­ze­ra”. Na moj po­ziv u na­se­lje je sti­gla po­li­ci­ja i vi­dje­la po­tro­va­ne pse u kru­gu od 50 me­ta­ra. Na­pra­vi­li su za­pi­snik i po­zva­li ve­te­ri­na­ra da ra­di ob­duk­ci­ju, a ja re­zul­ta­te još ne znam zva­nič­no, i ako znam šta je u pi­ta­nju. Ne bi me za­ču­di­lo da ka­žu da su svi okon­ča­li pri­rod­nom smr­ću, jer ta­ko se to ra­di u dr­ža­vi gdje ne­ma za­ko­na – re­vol­ti­ra­na je Bo­ri­či­će­va.

Ona na­gla­ša­va da je pri­je dva da­na jed­noj po­ro­di­ci u sred bi­je­la da­na otro­va­na „bu­bi­ca” is­pred ku­će. Dje­ca su im pre­pla­ka­la ci­je­li dan. Pri­ja­vi­li su slu­čaj in­spek­ci­ji i sve što im je re­če­no, ka­že Bo­ri­či­će­va, bi­lo je – za­ko­paj­te je!

– I to je to! Ni­kom ni­šta! Tro­vač mo­že da na­sta­vi da ra­di svoj pla­će­ni po­sao! Ni­ko ne re­a­gu­je! Svi se pra­ve lu­di! Ni­ko iz vr­ha se još ni­je ogla­sio! Ni­ko ovo ne shva­ta ozbilj­no dok ne­kom od tog otro­va ne stra­da sto­ka, ili ne daj bo­že da se otru­ju dje­ca jer se ona igra­ju sa ži­vo­ti­nja­ma, a ču­jem da se ra­di o ne­kom ve­o­ma opa­snom otro­vu, ko­ji bih vo­lje­la da oku­se ti na­ru­či­o­ci tro­va­nja i tro­va­či, pa da vi­de na ko­jim mu­ka­ma su ti ne­sreć­ni psi iz­di­sa­li. Pri­je ne­ki dan za­te­kla sam mo­ju žu­tu mi­lje­ni­cu iz na­se­lja ka­ko se bo­ri s du­šom. Ni­šta ni­je­sam mo­gla da ura­dim, ni­ti da po­ku­šam, ugi­nu­la je u stra­šnim mu­ka­ma. Još jed­nom ape­lu­jem na nad­le­žne u Op­šti­ni Gu­si­nje, a i one na dr­žav­nom ni­vou, da pre­du­zmu ono za­šta su od­go­vor­ni i da za­šti­te pse, ta­ko što će te na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje udo­mlja­va­ti ili po­ra­di­ti na otva­ra­nju objek­ta ka­ko je za­ko­nom pred­vi­đe­no za rje­še­nje ovog pro­ble­ma –ape­lu­je Bo­ri­či­će­va. N.V. Fe­ra­to­vić ne­ma sa­zna­nja da je bi­lo tro­va­nja Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­spek­cij­ske po­slo­ve Se­ad Fe­ra­to­vić ka­zao je da on ne­ma sa­zna­nja da se ra­di o na­sil­noj smr­ti ži­vo­ti­nja, tvr­de­ći da je mo­gu­će da se ra­di o ugi­nu­ću usled hlad­no­će ili ne­kih dru­gih okol­no­sti. Fe­ra­to­vić na­vo­di da i sa­da sto­ji iza te iz­ja­ve. (Dan)

          

Komentari   

+1 # udbas 10-03-2017 13:11
Al se zato ova dva psa u foteljama (orljeone i izmetbegovic)kupaju u raskosi .Kakav narod takvi i prazovi
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
0 # Corine 29-03-2017 10:28
Hi there! :) My name is Corine, I'm a student studying Integrated International Studies from Winschoten, Netherlands.


my web site :: noticias do flamengo de hoje (divasca.blogspot.com.co)
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
0 # Lucille 30-03-2017 20:52
Hi, everybody! My name is Lucille.
It is a little about myself: I live in Denmark, my city of Hojby.

It's called often Northern or cultural capital of REGION SJALLAND.
I've married 4 years ago.
I have two children - a son (Loretta) and the daughter (Josefina).
We all like Auto audiophilia.

My web-site; flamengo
ultimas
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
0 # Carol 04-04-2017 11:50
If you are going for best contents like I do, just go to see this
site all the time since it offers quality contents, thanks

Here is my blog vestibular 2018
unesp
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn