Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Gusinje nema zelenu pijacu - Sir i kajmak prodaju na ulici

Moramo negdje da izložimo i prodajemo ono što proizvedemo, a nadležni treba da stvore uslove, jer mi plaćamo porez i sve dažbine koje zatraže i zauzvrat ne dobijamo ništa, žale se poljoprivrednici iz Gusinja GU­SI­NjE

r306032017

- Po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či sa pro­sto­ra op­šti­ne Gu­si­nje za pla­sman svo­jih pro­iz­vo­da pri­nu­đe­ni su da se sna­la­ze ka­ko zna­ju i umi­ju. Ru­še­njem Ze­le­ne pi­ja­ce na­šli su se u ne­za­vid­noj si­tu­a­ci, ta­ko da usled ne­po­sto­ja­nja ade­kvat­nog pro­sto­ra svo­je pro­iz­vo­de pro­da­ju bu­kval­no na uli­ci. Pro­iz­vo­di su iz­lo­že­ni na im­pro­vi­zo­va­nim te­zga­ma na tro­to­a­ri­ma, a če­sto su sa­mo po­re­đa­ni po be­to­nu.

          

Obje­kat Ze­le­ne pi­ja­ce u Gu­si­nju ko­ji je u rad pu­šten pri­je de­vet go­di­na, vi­še ne po­sto­ji. Obje­kat je slu­žio na­mje­ni ne­ko­li­ko se­zo­na, a on­da ga je 2012. go­di­ne sni­jeg uru­šio, na­kon če­ga je po­stao ri­zi­čan za ko­ri­šće­nje pa je na kra­ju pot­pu­no sru­šen. Ta­ko je Gu­si­nje osta­lo bez pi­ja­ce i objek­ta gdje bi po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či mo­gli kup­ci­ma po­nu­di­ti svo­je pro­iz­vo­de i na taj na­čin ba­rem ma­lo do­pri­ni­je­ti pu­nje­nju svog kuć­nog bu­dže­ta.

Pro­dav­ci se ža­le na uslo­ve, zbog čko­jih im i pro­da­ja sla­bo ide. Is­ti­ču da su nji­ho­vi pro­iz­vo­di iz­lo­že­ni sun­cu, ki­ši i pra­ši­ni, i da je go­to­vo ne­mo­gu­će odr­ža­va­ti hi­gi­jer­nu ko­li­ko se god tru­di­li, pa kup­ci sve če­šće okre­ću gla­vu.

-Oče­ki­va­li smo da nam op­šti­na Gu­si­nje, ko­ju smo če­ka­li kao oze­bao sun­ce, za sve stvo­ri bo­lje uslo­ve, pa i ade­kva­tan pro­daj­ni pro­stor, ali si­tu­a­ci­ja je sve go­ra, jer po­ma­ka ne­ma ni u če­mu. Vi­še ni ne vje­ru­je­mo da će se gra­di­ti dru­gi obje­kat ze­le­ne pi­ja­ce. Mo­ra­mo ne­gdje da iz­lo­ži­mo i pro­da­je­mo ono što pro­iz­ve­de­mo, a nad­le­žni tre­ba da stvo­re uslo­ve, jer mi pla­ća­mo po­rez i sve da­žbi­ne ko­je za­tra­že i za­uz­vrat ne do­bi­ja­mo ni­šta. Dr­ži­mo sto­ku i ži­vi­mo od se­la i po­ljo­pri­vre­de pa tra­ži­mo i po­treb­ne uslo­ve za pro­da­ju na­ših pro­iz­vo­da –re­vol­ti­ra­ni su gu­sinj­ski pro­dav­ci mli­ječ­nih pro­iz­vo­da. 

Šef­ket Ra­don­čić iz Grn­ča­ra na uli­ci pro­da­je ma­sni sir po ci­je­ni od če­ti­ri eura, ali, ka­ko is­ti­če, za­ra­da je sla­ba, jer ne­ma te­zgu na ko­joj bi mo­gao iz­lo­ži­ti svoj pro­iz­vod, a i na­ro­da je sve ma­nje.

-Na­ro­da u Gu­si­nju je sve ma­nje pa ne­ma ko­me ni da se pro­da. Kad vi­de u ka­kvim uslo­vi­ma sve ovo pro­da­je­mo, okre­ću gla­vu i ri­jet­ko ko ri­je­ši da ku­pi ne­što. Ove ni­gdje u svi­je­tu ne­ma! Evo, tro­to­ar, uli­ca, pra­ši­na i sme­će, pa ko da pro­da ili da ku­pi. Ima­li smo obje­kat, ali pu­sti­še da pro­pad­ne, a o dru­gom ni po­me­na ne­ma – ne­go­du­je Ra­don­čić, do­dav­ši da in­spek­ci­je zah­ti­je­va­ju da se pro­dav­ci mak­nu s uli­ce, a oni njih pi­ta­ju gdje će!?
I Ha­so Pe­pić, pro­da­vac si­ra i sko­ru­pa, tra­ži da im nad­le­žni iza­đu u su­sret i na­pra­ve ze­le­nu pi­ja­cu ko­ja bi svi­ma mno­go zna­či­la.

-Na­ši pro­iz­vo­di su vr­hun­ski, ali što je bo­lje kad ne­ma­mo uslo­ve za pro­da­ju. To je kvar­lji­va ro­ba pa kup­ci ne­će da ri­zi­ku­ju. Ja pro­da­jem i sir i kaj­mak –sir po če­ti­ri, a kaj­mak po 15 eura, i da ni­je ovih na­ših što do­đu sa stra­ne -iz Ame­ri­ke i dru­gih dr­ža­va ne bi­smo ni­šta pro­da­li. Isti pro­blem je i pri­li­kom pro­da­je sto­ke, pa če­mu da se na­da­mo –pi­ta se Pe­pić, ko­me se pri­dru­žu­je i Šu­ćo Ra­don­čić, ko­ji pro­da­je mli­je­ko, bra­šno i pa­sulj…

Mu­sa De­dić iz Do­su­đa pro­da­je ku­ku­ruz u zr­nu osmo­re­dac, pa­sulj sit­ni ču­ča­vac, krom­pir… Sve po po­volj­nim ci­je­na­ma, tek to­li­ko, ka­ko ka­že, da se ima za du­van, ka­fu i še­ćer, jer „kad je sla­ba pro­da­ja vi­še se ne mo­že ni oče­ki­va­ti”.
Ima i pro­da­va­ca sa stra­ne, me­đu ko­ji­ma je Slo­bo Ne­do­vić iz Bi­je­log Po­lja, ko­ji pro­da­je do­ma­će pro­iz­vo­de, med, cr­nu ko­pri­vu i još po­ne­što od lje­ko­bi­lja.

-Ci­je­ne su kao kod ov­da­šnjih pro­da­va­ca, s tim što sve nas sku­pa po­ga­đa što ne­ma na­ro­da da bi se pro­da­lo, a ne­ma ni uslo­va, ali ta­ko je ka­ko je i mo­ra­mo se sna­la­za­ti. Ma­nje-vi­še i na dru­gim mje­sti­ma ni­je baš sjaj­no, ali ov­dje, vi­di se, na­stu­pi­la je pra­va pu­stoš. Na­ro­da je od če­tvrt­ka do če­tvrt­ka sve ma­nje. Da ni­je do­ma­ćih „stra­na­ca” ko­ji lje­ti do­đu sva­ka pro­da­ja bi bi­la do­ve­de­na u pi­ta­nje – ka­zao je Ne­do­vić.

          

Op­šti­na­ri go­di­na­ma tra­že na­čin da sa­gra­de no­vu pi­ja­cu Iz Op­šti­ne Gu­si­nje ra­ni­je su sa­op­šti­li da ni­je vri­je­me da se tra­ži kri­vac za po­ru­še­ni obje­kat već da se mo­ra tra­ži­ti na­čin za iz­ra­du no­vog objek­ta ze­le­ne pi­ja­ce, ali na to­me sve sto­ji već ne­ko­li­ko go­di­na.

-Pri­stu­pi­li smo iz­ra­di pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je kod pro­jek­tant­ske ku­će doo „Bil­ding bi­ro” Bi­je­lo Po­lje, za grad­nju no­vog objek­ta. Pred­vi­đe­no je da u pri­zem­nom di­je­lu bu­du ade­kvat­ni sa­dr­ža­ji za pi­jač­nu pro­da­ju raz­ne ro­be, kao i za ras­hlad­ne ure­đa­je za mli­ječ­ne pro­iz­vo­de i dru­gu kvar­lji­vu ro­bu, a u pot­kro­vlju da bu­du smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti za upo­sle­ne u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću i bu­du­ćoj Slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja. Zgra­da će bi­ti na istom mje­stu gdje i sta­ra i sa istim ga­ba­ri­ti­ma, a po­red nje će­mo ra­di­ti i dvi­je ga­ra­že za va­tro­ga­sna vo­zi­la – sa­op­štio je ta­da Šem­so Ja­ro­vić, di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je u Op­šti­ni Gu­si­nje. (Dan)

Komentari   

0 # Emir 07-03-2017 09:31
Pa dobro, ni Tutinci vise nece imat. SDA prodaje sve sto se moze prodat. Prodala je placeve blizu korita, pa su bile poplave zbok uskih korita. Prodali su pijac pa sad narod nece imat gde da prodaje hranu koju posije.
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj
0 # Мрскица 10-07-2017 06:12
Ма какви навикле потурице и Шиптарија да једу на улици.
Odgovori | Odgovori sa citatom | Citiraj

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn