Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tuča u Bijelom Polju - Svjedok tukao advokata

Advo­kat iz Pod­go­ri­ce Ve­li­mir Bje­la­no­vić fi­zič­ki je na­pad­nut ju­če is­pred zgra­de bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da.

hr225042017

Nje­ga je na­kon iz­la­ska iz su­da to­kom pa­u­ze na su­đe­nju Ane­su Stri­ko­vi­ću, ko­jem se su­di zbog kri­vič­nog dje­la te­ško dje­lo pro­tiv bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja, uda­rio svje­dok El­van Ka­na­lić. Sve se do­go­di­lo na­kon ver­bal­nog in­ci­den­ta iz­me­đu po­ro­di­ca op­tu­že­nog Stri­ko­vi­ća i ošte­će­nih Bek­ta­še­vi­ća. Su­đe­nje je pre­ki­nu­to na za­htjev po­ro­di­ce Bek­ta­še­vić, a na­sta­vak je za­ka­zan za 22. maj.

          

To­kom in­ci­den­ta, ko­ji je tra­jao ne­ko­li­ko mi­nu­ta, u ko­jem je bi­lo gu­ra­nja i uda­ra­ca, psov­ki i ga­la­me, mo­ra­li su da in­ter­ve­ni­šu i po­li­caj­ci.

Ka­ko tvr­di Ver­ši­go­ra Bu­la­to­vić, ujak Ke­na­na Bek­ta­še­vi­ća, ko­ji je na­stra­dao u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći, in­ci­dent je svje­sno in­sce­ni­ran od stra­ne op­tu­že­nih ka­ko bi se na taj na­čin uti­ca­lo na tok su­đe­nja.

–Ka­da smo iza­šli iz sud­ni­ce na pa­u­zu, na­sta­la je pra­va mu­ka za nas. Na­i­me, Ka­na­lić je sa svo­jim se­stra­ma kre­nuo pre­ma me­ni. Jed­na od njih je na­sr­nu­la na me­ne. Do­šlo je do gu­žve u ko­joj je Ka­na­lić, ko­ji je naj­vje­ro­vat­ni­je htio da uda­ri me­ne, uda­rio po le­đi­ma po­li­caj­ku. Tom pri­li­kom su i mo­ju se­stri­či­nu ga­đa­li mo­bil­nim te­le­fo­nom i ne­kim nov­ča­ni­kom, a advo­kat Bje­la­no­vić je uda­ren pe­sni­com u pred­je­lu uha – is­pri­čao je Bu­la­to­vić.

On je do­dao da je po­li­ci­ja pri­ve­la ne­ko­li­ko čla­no­va po­ro­di­ce Ka­na­lić. Od svih uče­sni­ka in­ci­den­ta uze­te su iz­ja­ve.

Ka­ko sa­zna­je­mo, i El­van Ka­na­lić je tvr­dio da je uda­ren u gu­žvi is­pred su­da, zbog če­ga je mo­rao da po­tra­ži me­di­cin­sku po­moć.

Pre­ma op­tu­žni­ci po ko­joj se su­di Stri­ko­vi­ću, on je u no­ći 24. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne, ne pri­dr­ža­va­ju­ći se sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, upra­vljao ne­re­gi­stro­va­nim “fi­ja­tom” br­zi­nom od 138,60 ki­lo­me­ta­ra na čas, od­no­sno 88,60 ki­lo­me­ta­ra na čas vi­še od do­zvo­lje­nog.

          

– Po do­la­sku u na­se­lje Pot­kraj­ci, na di­je­lu ma­gi­stral­nog pu­ta Bi­je­lo Po­lje – Pri­je­po­lje, za­po­čeo je pre­ti­ca­nje „audi­ja”, a ka­da su se vo­zi­la na­la­zi­la jed­no po­red dru­gog, okri­vlje­ni ni­je dr­žao vo­zi­lo na po­treb­nom ra­sto­ja­nju. Usljed to­ga je na de­snoj ko­lo­vo­znoj tra­ci uda­rio “audi” zad­njim de­snim di­je­lom vo­zi­la u boč­nu li­je­vu sre­di­šnju stra­nu, pri br­zi­ni od 117,40 ki­lo­me­ta­ra, na­kon če­ga je iz­gu­bio kon­tro­lu nad vo­zi­lom, ko­je je skre­nu­lo na de­snu ko­lo­vo­znu tra­ku, pre­šlo na li­je­vu i uda­ri­lo u ban­ki­nu a po­tom i u stub ra­svje­te – pi­še u op­tu­žni­ci.

Bek­ta­še­vić je stra­dao na li­cu mje­sta, dok je Stri­ko­vić ta­da te­že po­vri­je­đen.M.N. Oba­vi­je­šten tu­ži­lac O in­ci­den­tu is­pred Vi­šeg su­da oba­vi­je­šten je i osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju. On je na­lo­žio po­li­ci­ji da uzme iz­ja­ve od svih ak­te­ra, na­kon če­ga će oci­je­ni­ti da li je u nji­ho­vom po­na­ša­nju bi­lo ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la.

(Dan)

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn